Enkele gedachten over de toekomst van de selectie vóór de poort

Nu de Hoge Raad bijna driekwart van de cassatieschrifturen in strafzaken afdoet zonder inhoudelijke motivering is de vraag gerechtvaardigd of de advocatuur op de huidige weg verder moet. De uitkomst van een recente tuchtrechtelijke procedure doet vermoeden dat de selectie vóór de poort wel wat strenger mag. De invoering van een gespecialiseerde cassatiebalie in strafzaken kan bijdragen aan een evenwichtiger balans tussen de belangen van verdachten enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van de advocaat ten opzichte van de Hoge Raad anderzijds.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtmatigheid onderzoek smartphone: HR herhaalt beoordelingskader over onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken

Hoge Raad 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1079

Het middel klaagt onder meer dat het Hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft verworpen het verweer dat het onderzoek aan de smartphone van de verdachte onrechtmatig is en dat de resultaten daarvan moeten worden uitgesloten van de bewijsvoering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t de mogelijkheid een taakstraf op te leggen aan verdachte die woonachtig is in ander EU-land

Hoge Raad 2 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1066

De enkele omstandigheid dat de verdachte in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland woonachtig is, staat niet in de weg aan de oplegging van een taakstraf. Gelet op het toepasselijke juridisch kader - de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en het Kaderbesluit 2008/947/JBZ inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen - belet die enkele omstandigheid immers op zichzelf niet de tenuitvoerlegging in een andere lidstaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van oud-wethouder van Roermond wegens omkoping blijft in stand

Hoge Raad 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1135

De Hoge Raad heeft de ingediende klachten van de verdachte verworpen. Er is onder meer geklaagd dat de rechtbank en het Hof niet bevoegd zouden zijn over een aantal tenlastegelegde feiten te oordelen, omdat het zou gaan om ambtsmisdrijven. Daarover zou alleen de Hoge Raad mogen oordelen. Verder zou de oud-wethouder ten onrechte zijn veroordeeld wegens het schenden van een geheim door het lekken van vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. ondervragingsrecht en vraag wanneer bewezenverklaring in beslissende mate steunt op verklaring van een niet door verdediging ondervraagde getuige

Hoge Raad 2 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1058

Voor de beantwoording van de vraag of de bewezenverklaring in beslissende mate steunt op de verklaring van - kort gezegd - een, ondanks het nodige initiatief daartoe, niet door de verdediging ondervraagde getuige, is van belang in hoeverre die verklaring steun vindt in andere bewijsmiddelen. Het benodigde steunbewijs moet betrekking hebben op die onderdelen van de hem belastende verklaring die de verdachte betwist. Of dat steunbewijs aanwezig is, wordt mede bepaald door het gewicht van de verklaring van deze getuige in het licht van de bewijsvoering als geheel.

Read More
Print Friendly and PDF ^