Verzoekschrift ex art. 36 Sv in dossier "Landlord": verzoekster weet 10 jaar dat zij verdachte is en wacht sinds 2012 op een nieuwe oproep, die tot op heden is uitgebleven

Rechtbank Limburg 23 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:5043

De verzoekster is één van de verdachten in de omvangrijke “Landlord- zaak”. Dit betreft een in 2009 opgestart strafrechtelijk onderzoek naar onder andere witwassen, belastingfraude, valsheid in geschrift bij de verwerving, de financiering en de tenaamstelling van onroerend goed in Kerkrade en omgeving en overtreding van de Opiumwet in de periode tussen 2003 en 2009. Uiteindelijk zijn vele personen als verdachte aangemerkt en gedagvaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete van 100.000 euro voor overtreding van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Rechtbank Overijssel 13 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1795

Verdachte heeft in de periode december 2015 tot en met maart 2016 op het terrein van de voormalige bedrijf 3 te Tiel, zonder de benodigde vergunning een groot aantal bomen gerooid. In mei 2016 is de op het terrein aanwezige snijerij verwijderd. Verdachte heeft dit gedaan zonder daarvan melding te maken bij de bevoegde autoriteiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming: toepassing geven aan art. 36e Sr (nieuw) als feiten zijn gepleegd vóór wetswijziging?

Hoge Raad 4 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:841

Het middel klaagt dat het Hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd toepassing heeft gegeven aan art. 36e Sr zoals deze bepaling luidt sinds de wetswijziging van 1 juli 2011, terwijl de strafbare feiten waaruit het voordeel zou zijn verkregen dateren van voor deze wetswijziging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak notaris van het onjuist opmaken van authentieke akten, valsheid in geschrifte en witwassen

Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:606

De verdachte vond dat hij destijds een uitleg heeft gekregen van partijen die acceptabel was. Hij heeft steeds te goeder trouw gehandeld en wist niet dat de medeverdachte een schijnconstructie had opgezet met het doel belasting te ontduiken. Voor het overige heeft hij verklaard weinig of geen herinnering meer te hebben aan de beschreven gang van zaken. Hij denkt dat hij daarbij aantekeningen heeft gemaakt, maar dat hij daarvan niets heeft vastgelegd in een dossier.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cassatie in het belang der wet: welke functie moet tegenwoordig aan art. 36 Sv worden toegekend?

Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:575

Deze vordering tot cassatie in het belang der wet betreft een beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen, van 23 mei 2018 waarbij een verzoek ex art. 36 Sv tot verklaring dat de zaak geëindigd is, is toegewezen. In deze vordering staat de uitleg van art. 36 Sv centraal. In de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek van de verdachte om te verklaren dat de zaak is geëindigd ex art. 36 Sv, toegewezen op een moment waarop het onderzoek ter terechtzitting al was aangevangen. De vraag is of dat rechtens kan.

Read More
Print Friendly and PDF ^