Conclusie AG met beschouwingen over rechtstreekse schade

Parket bij de Hoge Raad 21 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:526

De schade is rechtstreeks indien er voldoende verband of samenhang bestaat tussen enerzijds het bewezenverklaarde feit en anderzijds die schade. Voor de beantwoording van de vraag of voldoende verband bestaat tussen het bewezenverklaarde handelen en de door de benadeelde partij geleden schade, zijn de concrete omstandigheden van het geval bepalend. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat de voorwaarde van ‘voldoende verband’ niet al te strikt wordt uitgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

RCIE-informatie als voldoende startinformatie voor onderzoek?

Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:541

Bij de beoordeling van het derde middel moet voorop worden gesteld dat de beantwoording van de vraag of informatie waaronder RCIE informatie toereikend is om een onderzoek op te starten, in belangrijke mate afhankelijk is van de aan de feitenrechter voorbehouden weging en waardering van de omstandigheden van het geval.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Mag één proces-verbaal worden opgemaakt van hetgeen is voorgevallen op een terechtzitting waarin meerdere zaken gelijktijdig maar niet gevoegd worden behandeld?

Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:541

Het eerste middel klaagt over het opmaken van “een ‘verzamel’ proces-verbaal” van hetgeen is voorgevallen op de terechtzitting van het hof van 18 oktober 2017. In het proces-verbaal van de terechtzitting is volgens de steller van het middel “niet alleen aantekening geschied van de in acht genomen vormen en al hetgeen met betrekking tot de zaak van de verdachte op de terechtzitting is voorgevallen, doch ook van de in acht genomen vormen en al hetgeen in twee zaken van medeverdachten, die gelijktijdig doch niet gevoegd met de zaak van de verdachte door het gerechtshof werden behandeld, is voorgevallen.”

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toepassing noodzaakcriterium indien gelegenheid tot opnieuw verzoeken tot het horen van bij appelschriftuur opgegeven getuigen onbenut is gelaten

Parket bij de Hoge Raad 14 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:504

Het tweede middel klaagt dat het hof het verzoek van de verdediging tot het horen van enkele getuigen heeft afgewezen aan de hand van het onjuiste (noodzaak)criterium, terwijl de afwijzing voorts onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Betrekken van media aandacht in strafmotivering

Parket bij de Hoge Raad 14 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:504

Het derde middel klaagt dat het hof bij de strafoplegging ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de door de verdediging in hoger beroep aangevoerde omstandigheid dat verdachte veel media-aandacht in verband met de zaak heeft gekregen, althans dat de strafmotivering van het hof in dit opzicht onvoldoende met redenen is omkleed.

Read More
Print Friendly and PDF ^