Is voortzetting beslag op letselschade-uitkering in overeenstemming met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit?

Hoge Raad 19 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:247

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag: dient door onjuiste informatieverstrekking aan buitenlandse autoriteiten (en dus schending van het interstatelijke vertrouwensbeginsel) het beklag gegrond te worden verklaard?

Parket bij de Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:79

De rechtbank heeft geoordeeld dat er vanwege de onjuiste informatieverstrekking door de Nederlandse autoriteiten aan de Belgische autoriteiten omtrent een bestaande huwelijkse gemeenschap tussen de klaagster en haar echtgenoot, gebreken aan de inbeslagneming kleven die door de rechtbank in deze procedure niet hersteld kunnen worden. Het middel werpt de vraag op of dat een grond oplevert voor de door de rechtbank bevolen opheffing van het beslag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Welke eisen moeten worden gesteld aan een door de beslagene gedane afstandsverklaring als bedoeld in art. 116 lid 2 Sv?

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:148

Het gaat in deze zaak om de vraag welke eisen moeten worden gesteld aan een door de beslagene gedane afstandsverklaring als bedoeld in art. 116 lid 2 Sv. De klager deed, toen hij door de politie als verdachte werd gehoord, schriftelijk afstand van een onder hem in beslaggenomen geldbedrag. Hij voert echter aan dat die afstand niet rechtsgeldig is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag ex art. 1:37.1 Algemene douanewet op personenauto kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan ambtelijk toezicht te onttrekken: Behoorlijke oproeping voor behandeling klaagschrift?

Hoge Raad 22 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:9

Art. 1:37 lid 6 Adw bepaalt dat de rechtbank het klaagschrift als bedoeld in het vijfde lid van dat artikel behandelt op de voet van het bepaalde in artikel 552b Sv. Op de procedure van art. 552b Sv zijn de algemene bepalingen voor de raadkamerbehandeling van art. 21 – 25 Sv van toepassing. Volgens art. 23 lid 2 Sv moet de belanghebbende voor de raadkamerbehandeling worden opgeroepen. Een verzuim hiervan raakt een wezenlijke grondslag van de raadkamerprocedure en brengt nietigheid van het onderzoek mee, ook al is dat gevolg niet met zoveel woorden in de wet opgenomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslaglijst vereist? De verantwoordelijkheid van de strafrechter ten aanzien van het beslag

Naast de zo typerende inbreuk op de persoonlijke vrijheid kunnen in het kader van de strafrechtspleging ook andere fundamentele rechten zoals het recht op eigendom worden beperkt. In deze rubriek staat de afwikkeling van strafrechtelijke inbeslagneming van goederen centraal, meer in het bijzonder de vraag in hoeverre de zittingsrechter in strafzaken de bevoegdheid of zelfs de verplichting heeft een beslissing te nemen over onder de verdachte inbeslaggenomen goederen.

Read More
Print Friendly and PDF ^