Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de verdediging

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering heeft een aantal consequenties voor de rol en verantwoordelijkheid van de verdediging. Centrale vraag is wat het beoogde nieuwe wetboek van de verdediging verwacht in het kader van haar (gedeelde) verantwoordelijkheid voor een voortvarend procesverloop. Wat biedt het nieuwe wetboek de verdediging aan instrumentarium om die verwachting en de daarop gebaseerde verantwoordelijkheid gestalte te (kunnen) geven? En in welke mate is het in de moderniseringsvoorstellen voorgestelde strafprocessuele model voor het bereiken van een "juiste toepassing van het materiële strafrecht" – voor een juiste rechterlijke eindbeslissing – afhankelijk van de wijze waarop de verdediging (al dan niet) inhoud geeft aan haar contradictoire rol? Wat betekent die afhankelijkheid in termen van randvoorwaarden en instrumenten die nodig zijn om aan die rol en verantwoordelijkheid (adequaat) uitdrukking te geven?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De beoordeling van getuigenverzoeken volgens het voorgestelde Wetboek van Strafvordering

Het Nederlandse strafproces wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op het vooronderzoek. Auteur bespreekt de ontwikkelingen in het getuigenverhoor naar aanleiding van de nu voorgestelde modernisering van de Strafvordering, die ook al tot uitdrukking kwamen in de Contourennota.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak publiekrechtelijke rechtspersoon van het zonder vergunning ontgronden van een perceel wegens wettig en overtuigend bewijs

Rechtbank Overijssel 21 december 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4963

De verdenking komt erop neer dat verdachte al dan niet samen met anderen, en al dan niet als functioneel dader, een (deel van een) perceel opzettelijk zonder vergunning heeft ontgrond, dan wel heeft toegelaten dat werd ontgrond.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Schriftuur tardief doordat geen mededeling betekening is ontvangen?

Hoge Raad 8 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:17

Ingeval vaststaat dat een mededeling als de onderhavige door middel van een gewone brief over de post is verzonden naar het door de geadresseerde opgegeven adres terwijl er geen aanwijzing is dat bij de verzending mogelijk iets is misgegaan, mag van de geadresseerde worden gevergd dat hij voldoende feitelijke gegevens aanvoert ter staving van zijn stelling dat hij die brief niet heeft ontvangen. De enkele stelling van de geadresseerde dat hij de brief niet heeft ontvangen, is onvoldoende om aan te nemen dat bij de verzending iets is misgegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rb veroordeelt ingenieurs- en adviesbureau tot voorwaardelijke geldboete voor overtreding Wet milieubeheer

Rechtbank Overijssel 21 december 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4956

De rechtbank overweegt dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte opzettelijk zonder vergunning op het gemeentelijk depot heeft ontgrond. Verdachte heeft weliswaar bewust ontgrond, maar de rechtbank heeft geen aanleiding om te twijfelen aan de verklaringen die namens verdachte zijn afgelegd, dat zij heeft vertrouwd op de gemeente Oldambt voor wat betreft de benodigde vergunningen en op dat binnen de wettelijke kaders werd gehandeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^