Rb veroordeelt ingenieurs- en adviesbureau tot voorwaardelijke geldboete voor overtreding Wet milieubeheer

Rechtbank Overijssel 21 december 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4956

De rechtbank overweegt dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte opzettelijk zonder vergunning op het gemeentelijk depot heeft ontgrond. Verdachte heeft weliswaar bewust ontgrond, maar de rechtbank heeft geen aanleiding om te twijfelen aan de verklaringen die namens verdachte zijn afgelegd, dat zij heeft vertrouwd op de gemeente Oldambt voor wat betreft de benodigde vergunningen en op dat binnen de wettelijke kaders werd gehandeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak in hulpeloze toestand laten van hulpbehoevende & dood door schuld. Keuze vervolging tegen verdachte als privépersonen en niet als feitelijk leidinggevende van thuiszorginstelling.

Gerechtshof Amsterdam 18 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4663

Uit de stukken leidt het hof af dat deze verplichting op de rechtspersoon naam BV rustte, waarvan de verdachte ten tijde van het ten laste gelegde algemeen directeur was. Het openbaar ministerie heeft ervoor gekozen vervolging in te stellen tegen de verdachte als privépersoon, en niet in haar hoedanigheid als feitelijk leidinggevende van de rechtspersoon naam BV in de zin van artikel 51, tweede lid, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Nu ten aanzien van de verdachte als privépersoon niet gesproken kan worden van een uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting om slachtoffer te verplegen en/of verzorgen, dient de verdachte reeds om die reden te worden vrijgesproken van hetgeen haar primair is ten laste gelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. berekeningswijze van eenvoudige kasopstelling

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2345

Het Hof is bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel uitgegaan van een berekeningswijze die pleegt te worden aangeduid als eenvoudige kasopstelling. Deze berekeningswijze komt niet alleen in aanmerking bij toepassing van het derde lid van art. 36e Sr, maar kan ook worden gehanteerd bij toepassing van het tweede lid van art. 36e Sr, indien het aan de hand van die berekening vastgestelde bedrag in voldoende mate kan worden gerelateerd aan het feit of de feiten waarvoor de betrokkene is veroordeeld dan wel aan andere strafbare feiten als bedoeld in art. 36e, tweede lid, Sr, of voor zover deze zijn begaan voor 1 juli 2011, soortgelijke feiten en/of feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, als bedoeld in art. 36e, tweede lid (oud), Sr.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Webcamafperser Aydin C: OM niet-ontvankelijk in vervolging klachtdelict bij niet tijdig indienen klacht door slachtoffer

Gerechtshof Amsterdam 14 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4620

De advocaten-generaal hebben betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de onder 63 tot en met 66 telkens primair tenlastegelegde feiten. Daartoe is aangevoerd dat het tenlastegelegde hier telkens een klachtdelict betreft en niet kan worden vastgesteld dat de klacht binnen de wettelijke termijn van drie maanden is gedaan. Uitzonderlijke omstandigheden die maken dat ondanks het overschrijden van de klachttermijn vervolging mogelijk is, doen zich niet voor, aldus de advocaten-generaal.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Witwassen van contante geldbedragen waarmee boot is gekocht? HR vat eerdere rechtspraak samen.

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2352

Het middel komt op tegen het bewezenverklaarde witwassen van geldbedragen van in totaal € 90.000,- die de verdachte heeft voorhanden gehad en omgezet en klaagt onder meer dat de bewezenverklaring voor zover deze inhoudt dat de daarin vermelde geldbedragen van misdrijf afkomstig zijn, niet toereikend is gemotiveerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^