Kamervragen over het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie

Op 8 januari hebben Kamerleden Groothuizen (D66) en Van Dam (CDA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid vragen gesteld over het nieuwe bekostigingssysteem van het Openbaar Ministerie. Het gaat om een meer output gerelateerde bekostiging. Het nieuwe bekostigingssysteem is per 1 januari 2019 in werking getreden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak in hulpeloze toestand laten van hulpbehoevende & dood door schuld. Keuze vervolging tegen verdachte als privépersonen en niet als feitelijk leidinggevende van thuiszorginstelling.

Gerechtshof Amsterdam 18 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4663

Uit de stukken leidt het hof af dat deze verplichting op de rechtspersoon naam BV rustte, waarvan de verdachte ten tijde van het ten laste gelegde algemeen directeur was. Het openbaar ministerie heeft ervoor gekozen vervolging in te stellen tegen de verdachte als privépersoon, en niet in haar hoedanigheid als feitelijk leidinggevende van de rechtspersoon naam BV in de zin van artikel 51, tweede lid, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Nu ten aanzien van de verdachte als privépersoon niet gesproken kan worden van een uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting om slachtoffer te verplegen en/of verzorgen, dient de verdachte reeds om die reden te worden vrijgesproken van hetgeen haar primair is ten laste gelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. berekeningswijze van eenvoudige kasopstelling

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2345

Het Hof is bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel uitgegaan van een berekeningswijze die pleegt te worden aangeduid als eenvoudige kasopstelling. Deze berekeningswijze komt niet alleen in aanmerking bij toepassing van het derde lid van art. 36e Sr, maar kan ook worden gehanteerd bij toepassing van het tweede lid van art. 36e Sr, indien het aan de hand van die berekening vastgestelde bedrag in voldoende mate kan worden gerelateerd aan het feit of de feiten waarvoor de betrokkene is veroordeeld dan wel aan andere strafbare feiten als bedoeld in art. 36e, tweede lid, Sr, of voor zover deze zijn begaan voor 1 juli 2011, soortgelijke feiten en/of feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, als bedoeld in art. 36e, tweede lid (oud), Sr.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De strafrechtelijke positie van overheden anno 2018

Met de verwerping op 10 november 2015 van het Initiatiefvoorstel- Recourt, Oskam en Segers Opheffing strafrechtelijke immuniteiten publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers is er een eind gekomen aan het politieke debat over de strafrechtelijke immuniteit van overheden. Ook in de rechtspraak zal er voorlopig weinig veranderen nu de Hoge Raad op 20 februari 2018 in de zaak Stichtse Vecht nog eens duidelijk de Pikmeer-jurisprudentie heeft bevestigd. Maar de bezwaren die al van begin af aan tegen de immuniteiten bestaan, zijn er de laatste jaren niet bepaald minder op geworden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: Disciplinaire afdoening passend voor politieambtenaren en officier van justitie uit Noord-Nederland na onjuistheden in een proces-verbaal van een getuigenverhoor

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft besloten geen vervolging in te stellen tegen twee politieambtenaren en een officier van justitie uit Noord-Nederland. Tegen hen was aangifte gedaan van valsheid in geschrifte vanwege onjuistheden in een proces-verbaal van een getuigenverhoor. Het getuigenverhoor vond plaats in het kader van een onderzoek naar een woningoverval met fatale afloop in Gees. Naar aanleiding van de aangifte heeft de Rijksrecherche onder leiding van het OM Noord-Holland (OM) onderzoek verricht. Het OM heeft geconstateerd dat er fouten zijn gemaakt, maar vindt een strafrechtelijke vervolging een te zware reactie op hetgeen de drie betrokkenen in deze kwestie kan worden verweten. Een disciplinaire afdoening is hier meer op zijn plaats.

Read More
Print Friendly and PDF ^