Middel doet beroep op rechtspraak m.b.t. uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen. Deze rechtspraak heeft geen betrekking op een geval waarin (mede) is bewezenverklaard "overdragen" en "omzetten".

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2344

Het middel klaagt in de kern over het oordeel van het hof dat het handelen van de verdachte ten aanzien van de geldbedragen kan worden gekwalificeerd als witwassen. Daarbij wordt een beroep gedaan op de jurisprudentie van de Hoge Raad (onder meer HR 20 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1164 en HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3687) waaruit – kort samengevat – kan worden afgeleid dat als het gaat om het ‘verwerven’ of ‘voorhanden’ hebben van voorwerpen die afkomstig zijn uit eigen misdrijf, uit de motivering van het hof moet blijken dat er sprake is van meer dan het enkele verwerven en voorhanden hebben van deze voorwerpen en de gedragingen van de verdachte ook (kennelijk) gericht moeten zijn op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wrakingskamer Hoge Raad: verzoek tot wraking van alle raadsheren in de strafkamer ongegrond

Hoge Raad 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2397

Het wrakingsverzoek tegen de hele strafkamer van de Hoge Raad is ongegrond. Tot dat oordeel komt de wrakingskamer van de Hoge Raadvandaag. Het wrakingsverzoek was gericht tegen de werkwijze van de Hoge Raad, waarin drie of vijf raadsheren een zaak beslissen, maar de overige leden van een kamer (in dit geval de strafkamer) deelnemen aan de beraadslaging over die zaak. Met zijn beslissing volgt de Hoge Raad op hoofdlijnen de conclusie van procureur-generaal Silvis, die had geadviseerd het wrakingsverzoek te verwerpen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR gaat in op mogelijkheid van gevangenneming in het geval dat de verdachte zich al vanwege een ander feit in voorlopige hechtenis bevindt

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2351

Het middel betreft het geval dat de verdachte terechtstaat voor (1) een feit waarvoor hij zich in voorlopige hechtenis bevindt op grond van een bevel tot bewaring of gevangenhouding, en (2) een ander feit waarvoor weliswaar voorlopige hechtenis is toegelaten maar dat niet is vermeld in dat bevel (hierna: feit (1) en feit (2)).

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR: kan slachtoffer, bij het uitblijven van vervolging, d.m.v. de procedure van art. 51b Sv stukken krijgen voor de onderbouwing van een art. 12 Sv-klacht?

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2334

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen m.b.t. de mogelijkheid om in geval van “gemeenschappelijk voordeel” hoofdelijke betalingsverplichting op te leggen

Hoge Raad 4 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2243

Read More
Print Friendly and PDF ^