Op verzoek van verdediging benoemde deskundige met hoger uurtarief dan gemaximeerde tarief. Verzoek deze kosten te vergoeden op grond van art. 591 Sv afgewezen.

Gerechtshof Amsterdam 21 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3630

Op verzoek van de verdediging is een deskundige benoemd die een hoger uurtarief hanteerde dan het krachtens de Wet tarieven in strafzaken gemaximeerde tarief. Daarbij is tussen de verdediging en de rechter-commissaris de afspraak gemaakt dat de meerkosten voor rekening van de verdediging zouden komen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Sociale zekerheidsfraude: OM niet-ontvankelijk

Gerechtshof Den Haag 6 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3187

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, alsmede tot een taakstraf voor de duur van honderd uren, subsidiair vijftig dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoek ex art. 89 deels afgewezen omdat de kosten voor arbeidsrechtelijke rechtsbijstand geen kosten zijn die rechtstreeks het gevolg zijn van de voorlopige hechtenis

Gerechtshof Amsterdam 21 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3632

Uit het verhandelde in raadkamer is gebleken dat de kosten zijn gemaakt omdat de werkgever had aangegeven binnen een jaar na de inverzekeringstelling van verzoeker helderheid wenste over de afloop van de vervolging en bij uitblijven daarvan te overwegen een ontslagprocedure tegen verzoeker te starten. Anders dan de verzoeker stelt zijn deze kosten niet het rechtstreekse gevolg van de inverzekeringstelling zodat artikel 89 Sv voor de vergoeding daarvan geen grondslag biedt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overtreding gebiedsverbod: Niet-ontvankelijkheid OM. Vervolging is in strijd met artikel 68 Sr dan wel in strijd met de beginselen van een goede procesorde.

Gerechtshof Amsterdam 9 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3968

De raadsman van de verdachte heeft betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is in de vervolging van de verdachte ter zake van artikel 184 Wetboek van Strafrecht (Sr) wegens overtreding op 23 december 2017 van het jegens de verdachte uitgevaardigde bestuurlijke gebiedsverbod.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens onttrekken auto aan beslag door niet te voldoen aan de verplichting te melden waar het inbeslaggenomen voertuig zich bevond

Gerechtshof Den Haag 30 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2891

Met de mededeling eerst op 13 juni 2016 dat de auto zich bevond op een globaal aangeduide plaats in Kroatiƫ, heeft de verdachte niet voldaan aan zijn verplichting te melden waar het inbeslaggenomen voertuig zich bevond, om zodoende de executoriale verkoop mogelijk te maken.

Read More
Print Friendly and PDF ^