Artikel: Jurisprudentiële ontwikkelingen over het samenhangcriterium van de ‘b-grond’ in de Wet Bibob

Uit de recente jurisprudentie over de Wet Bibob blijkt dat soms onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer strafbare feiten voldoende samenhang vertonen met activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd of verleend. Uit jurisprudentie blijkt enerzijds dat sprake is van voldoende samenhang, indien de vergunning het plegen van strafbare feiten kan faciliteren. Anderzijds is het uitgangspunt van de Afdeling dat de horecabranche zeer kwetsbaar is voor (bepaalde) overtredingen, zodat zonder al te veel problemen – in de horecabranche – een samenhang wordt aangenomen tussen de strafbare feiten en de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd of is verleend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitbreiding Wet Bibob

Op 12 april jl. is een voorstel voor wijziging van de Wet Bibob in consultatie gegaan. De Wet Bibob biedt een bestuurlijk instrument om overheden te ondersteunen bij het voorkomen van het ongewild faciliteren van criminele activiteiten. Het onderhavige voorstel verruimt de toepassingsmogelijkheden daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitleg Raad Van State Over Onttrekking Wederrechtelijk Verkregen Voordeel En Het Samenhangcriterium Uit De Wet Bibob

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:215) staat de vraag centraal of de burgemeester van Amstelveen een aangevraagde drank- en horecavergunning en exploitatievergunning terecht heeft geweigerd. Deze vergunningen zijn aangevraagd door een bedrijf ten behoeve van de overname van een bestaand restaurant. Persoon A is leidinggevende van het restaurant en ook enig bestuurder en grootaandeelhouder van de aanvrager. Daarnaast is persoon A via tussenbedrijven organisatorisch betrokken bij een coffeeshop.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De Wet Bibob: een Schiedamse coffeeshop met belastingperikelen

De burgemeester van Schiedam heeft een vergunning ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop ingetrokken wegens een ernstig gevaar voor misbruik. Dit ernstige gevaar is gebaseerd op feiten die verband houden met belastingfraude. Volgens de Afdeling kan de burgemeester in redelijkheid de vergunning intrekken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De Wet Bibob jurisprudentie 2016

De jurisprudentie over de Wet Bibob is nog steeds volop in ontwikkeling. Ook in 2016 zijn er, met name door de ABRvS, weer tal van vermeldenswaardige uitspraken gedaan. Die uitspraken worden in dit artikel op thema behandeld. Deze thema’s zijn: 1. Het in relatie staan tot strafbare feiten; 2. Beoordeling grootte wederrechtelijk verkregen voordeel; 3. Het zakelijk samenwerkingsverband; 4. De vergewisplicht/mogelijkheid nader bibob-advies na besluit, en 5. Geen legesheffing mogelijk voor intern bibob-onderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^