Bezwaarschrift tegen aanslag inkomstenbelasting bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen?

Hoge Raad 3 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2542

Blijkens de bewijsvoering heeft de verdachte namens betrokkene 1 een bezwaarschrift ingediend waarin voor de motivering wordt verwezen naar het daarbij gevoegde aangiftebiljet waarvan de inhoud is opgenomen in bewijsmiddel 13. Daarin ligt als vaststelling van het Hof besloten dat dit aangiftebiljet de gronden tot uitdrukking brengt waarop het bezwaar steunt en daarmee als onderdeel van het bezwaarschrift heeft te gelden.

Read More
Print Friendly and PDF

Cursus Procederen in Straatsburg | Vrijdag 3 november 2017

Er zullen maar weinig advocaten zijn die niet bekend zijn met het belang van de rechtspraak uit Straatsburg. Veel minder bekend is hoe een klacht in Straatsburg moeten worden ingediend en hoe de procedure vervolgens verder verloopt. Daar komt bij dat het EHRM de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor verzoekschriften recentelijk heeft aangescherpt. Als gevolg van die aanscherping is de stuitingsmogelijkheid afgeschaft en wordt een verzoekschrift dat niet aan de formele vereisten voldoet niet meer in behandeling genomen. Deze cursus is bedoeld voor advocaten die veel gemaakte fouten op dit punt willen voorkomen en graag meer willen weten over de klachtprocedure in Straatsburg.

Read More
Print Friendly and PDF

Middelen mbt oordeel Hof dat bewezenverklaarde kan worden gekwalificeerd als witwassen & schending EVRM doordat Hof verdachte schuldig acht aan feiten terwijl niet blijkt dat hij is veroordeeld

Hoge Raad 26 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2486

De steller van het middel betoogt in de eerste plaats (a) dat uit de bewijsvoering van het hof niet kan volgen dat de verdachte ‘wetenschap’ had van het feit dat het geld van misdrijf afkomstig was en (b) dat uit de bewijsvoering evenmin kan blijken dat het geld ‘uit enig misdrijf afkomstig is’ en/of dat het hof het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dienaangaande op onbegrijpelijke gronden heeft verworpen, althans heeft verzuimd (genoegzaam) de redenen op te geven waarom het hof daarvan is afgeweken.

Read More
Print Friendly and PDF

Medeplegen van gijzeling? Dader is slechts strafbaar indien hij handelt met het oogmerk een ander dan de gijzelaar te dwingen iets te doen of niet te doen.

Hoge Raad 3 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2536

De dader van het in art. 282a Sr omschreven feit is slechts strafbaar indien hij handelt met het oogmerk een ander dan de gijzelaar te dwingen iets te doen of niet te doen. Wanneer de wederrechtelijke vrijheidsberoving strekt tot het dwingen van de gijzelaar zelf en niet van een derde om iets te doen of niet te doen, is geen sprake van gijzeling zoals bedoeld in art. 282a Sr.

Read More
Print Friendly and PDF

Veroordeling tot geldboete wegens opzettelijke overtreding van art. 13 van de Flora- en faunawet, geen schending art. 51 Sv

Gerechtshof Amsterdam 19 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3760

De verdachte heeft een putter, een beschermde inheemse diersoort, in een volière naast haar woonwagen gehouden. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman verzocht de zaak terug te wijzen naar de rechtbank.

Read More
Print Friendly and PDF

Hof stelt prejudiciële vragen over het Verdrag over de werking van de Europese Unie (VwEU)

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4323

De belastingkamer van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vandaag prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Het gerechtshof vraagt aan deze hogere Europese rechter om extra uitleg over het Verdrag over de werking van de Europese Unie. Het hof wil met name weten of er sprake is van nieuwe staatssteunmaatregelen in een belastingzaak die het hof op dit moment behandelt.

Read More
Print Friendly and PDF

HR: Inleveren grievenformulier bij balie van de rechtbank is uiting wens verdachte hoger beroep in te stellen en dus rechtsgeldig

Hoge Raad 3 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2533

Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte het grievenformulier persoonlijk aan de centrale balie van de Rechtbank heeft afgegeven. Mede gelet op de inhoud van het grievenformulier, die bezwaarlijk anders kan worden verstaan dan als een uiting van verdachtes wens om tegen het in deze zaak gewezen vonnis hoger beroep in te stellen, is niet begrijpelijk het kennelijke oordeel van het Hof dat de verdachte daarmee toen niet op rechtsgeldige wijze hoger beroep heeft ingesteld of doen instellen.

Read More
Print Friendly and PDF

Afwijzing wrakingsverzoek in Odfjell-zaak: OvV-rapport door rechters aan dossier toegevoegd, maar eerder door verdediging naar verwezen bij getuigenverzoeken

Rechtbank Rotterdam 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7538

De rechtbank heeft op eigen initiatief - en zonder vooroverleg met verzoeker die daartegen juist uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt - het rapport “Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam periode 2000-2012” van internet gehaald en onderdeel van het procesdossier gemaakt. De officier van justitie had op de zitting aangegeven dat hij het OvV-rapport in zijn requisitoir zal gebruiken, terwijl het gebruik van het rapport in belastende zin ten opzichte van verzoeker niet is toegestaan, aldus de verdediging.

Read More
Print Friendly and PDF

Schadevergoedingsmaatregel & Schade die door het strafbare feit is toegebracht

Hoge Raad 26 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2479

Het middel bevat de klacht dat het Hof ten onrechte geldopnames waarvoor verdachte is vrijgesproken en betalingen waarvoor verdachte niet is veroordeeld in aanmerking heeft genomen bij de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel als bedoeld in art. 36f Sr.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Meldplichten onder de Wft: spreken is zilver, zwijgen…

Deze bijdrage bespreekt de meldplicht incidenten, de meldplicht gewijzigde betrouwbaarheidsantecedenten en de zogenoemde ‘klikplicht’ met betrekking tot partners in de distributieketen.

Read More
Print Friendly and PDF