Artikel: Twee jaar bankentuchtrecht onder de loep

Per 1 april 2015 geldt in de bankensector een systeem van tuchtrecht. Reeds bij de invoering ervan rezen vragen over de opzet van het bankentuchtrecht. In december 2016 verschenen de eerste einduitspraken van de Tuchtcommissie. In dit artikel zetten de auteurs eerst de hoofdlijnen van het bankentuchtrecht uiteen. Vervolgens geven zij een algemeen overzicht van de gedane uitspraken. Daarna behandelen zij de herzieningsuitspraken waarna ze enkele herzieningszaken uitlichten. Vervolgens behandelen ze de uitspraken van de Tuchtcommissie en ten slotte de Commissie van Beroep.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meldplicht mestvervoerders te zwaar

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt de zogenoemde voorafmeldplicht, die de staatssecretaris van Economische Zaken oplegde aan drie mestvervoerders. Deze meldplicht houdt in dat de mestvervoerders mesttransporten zes maanden lang vooraf moeten melden en is opgelegd, omdat zij vrachten mest met extreem veel stikstof en fosfaat hebben vervoerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR: Ook getuigen die niet bij tenlastegelegde aanwezig zijn geweest kunnen voor verdediging wel van belang zijn

Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1208

Het Hof heeft het verzoek om de in de appelschriftuur genoemde personen als getuige te horen afgewezen op de grond dat dit verzoek onvoldoende is gemotiveerd. Mede in aanmerking genomen hetgeen door de verdediging aan dat verzoek ten grondslag is gelegd is dat oordeel niet begrijpelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Mogelijkheid instellen van beroep in cassatie door benadeelde partij?

Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1277

Art. 421, vierde lid, Sv voorziet in het instellen van hoger beroep door een benadeelde partij tegen de afwijzing van haar vordering door de rechter in eerste aanleg indien noch de verdachte noch het openbaar ministerie hoger beroep heeft ingesteld. De wet bevat geen regeling ten aanzien van het instellen van beroep in cassatie door een benadeelde partij indien haar vordering door de appelrechter in het strafgeding niet-ontvankelijk is verklaard dan wel is afgewezen en noch de verdachte noch het openbaar ministerie cassatieberoep heeft ingesteld

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR over ondervragingsrecht ex art 6 EVRM & steunbewijs bij getuige die zich verschoont

Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1016

Het middel klaagt dat het hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd heeft geoordeeld dat het gebruik voor het bewijs van de verklaringen van medeverdachte betrokkene 1 geen schending oplevert van art. 6 lid 3 EVRM. Met een beroep op de zaken Schatschaschwili tegen Duitsland (EHRM 15 december 2015, nr. 9154/10) en Gökbulut tegen Turkije (EHRM 29 maart 2016, nr. 7459/04) wordt betoogd dat deze verklaringen ‘decisive’ zijn voor de bewezenverklaring.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Over het bevel tot dadelijke uitvoerbaarheid in de strafrechtelijke rechtspraktijk en de motivering daarvan

Een hoofdregel in ons sanctierecht is dat strafrechtelijke beslissingen niet ten uitvoer mogen worden gelegd zolang zij nog niet onherroepelijk zijn. Dit uitgangspunt is niet absoluut. Vanuit de wens om de slagvaardigheid van het strafrecht te vergroten is het aantal mogelijkheden tot dadelijke uitvoerbaarheid de afgelopen jaren uitgebreid. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II houdt de afspraak in te regelen dat in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraffen direct zullen worden geëffectueerd. Dit leidde in 2013 tot een conceptwetsvoorstel dat voorzag in de dadelijke uitvoerbaarheid van in eerste aanleg opgelegde gevangenisstraffen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overwegingen over toepassing ‘liquidatietarief kantonzaken’ & kosten van rechtsbijstand als onderdeel van de vordering benadeelde partij

Rechtbank Amsterdam 30 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4633

De penningmeester van de Rotterdamse culturele Stichting Noord Bruist wordt veroordeeld voor verduistering en valsheid in geschrift.De benadeelde partij Stichting Noord Bruist vordert €60.325 aan materiële schade.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Maximumduur vervangende hechtenis bij oplegging meerdere schadevergoedingsmaatregelen

Hoge Raaf 27 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1284

Ingevolge art. 36f, achtste lid, in verbinding met art. 24c, eerste lid, Sr dient de rechter bij het opleggen van de verplichting tot betaling aan de Staat van een som gelds ten behoeve van het slachtoffer voor het geval dat noch volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, te bevelen dat vervangende hechtenis zal worden toegepast. Die vervangende hechtenis mag in een geval als het onderhavige waarin sprake is van samenloop als bedoeld in art. 57 Sr, op grond van art. 60a in verbinding met art. 24c, derde lid, Sr voor de beide betalingsverplichtingen gezamenlijk ten hoogste een jaar bedragen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD en Douane halen aanbieder van nep-Rolexen van de markt

Op 11 juli heeft de FIOD een 45-jarige man uit Enschede aangehouden op verdenking van het aanbieden van merkvervalste horloges en witwassen. De horloges werden onder andere aangeboden op Facebook en Marktplaats. Het gaat om nephorloges van bekende, dure merken, zoals Rolex. Bij doorzoekingen in de woning van verdachte is beslaggelegd op administratie,  ruim 100 merkvervalste horloges en een BMW M3. De merkvervalste horloges worden vernietigd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Implementatie Europese richtlijn tegen belastingontwijking in consultatie

Op 10 juli is het conceptwetsvoorstel voor de implementatie van de Anti Tax Avoidance Directive in consultatie gegaan. Onder Nederlands voorzitterschap is een Europese richtlijn tegen belastingontwijking tot stand gekomen, de zogenoemde ‘Anti Tax Avoidance Directive’. ATAD1 biedt een minimumharmonisatie ter bescherming van de belastinggrondslag. Met dit conceptwetsvoorstel wordt beoogd ATAD1 te implementeren in nationale wetgeving. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF