BFT en Belastingdienst: Coulant handhavingsbeleid Wwft met betrekking tot objectieve indicator Wwft derde hoog risico landen

Op 25 februari 2019 heeft het Ministerie van Financiën het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 ter consultatie aangeboden. Onderdeel van deze voorgestelde wijzigingen betreft het schrappen van de objectieve landenindicator uit de bijlage Indicatorenlijst bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De Wwft toezichthouders Bureau Financieel Toezicht, Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft ontvangen veel vragen van instellingen hoe om te gaan met de meldingsplicht van de objectieve landenindicator.

Read More
Print Friendly and PDF ^

In consultatie: voorstel om objectieve indicator inzake derde hoogrisicolanden te verwijderen uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

In het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 dat tot 25 maart 2019 ter consultatie voorligt, wordt voorgesteld om de objectieve indicator inzake derde hoogrisicolanden te verwijderen uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 waarmee de meldindicatoren worden vastgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CBB: geen schending art. 16 Wwft. BFT is heeft niet kunnen aantonen dat bedrijf op de hoogte was van vier hoge ongebruikelijke (contante) transacties. Wel schending art. 3 Wwft.

College van Beroep voor het bedrijfsleven 5 februari 2019, ECLI:NL:CBB:2019:48

Het College stelt voorop dat indien BFT een boete wil opleggen wegens overtreding van bepalingen van de Wwft op BFT de bewijslast rust om aan te tonen dat de overtreding is begaan. De rechtbank heeft in dit verband terecht overwogen dat daarvoor vereist is dat een instelling bekend is met een ongebruikelijke transactie en dit verwijtbaar niet (tijdig) meldt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vervolging notaris voor overtreding art. 16 Wwft naast tuchtrechtelijke procedure: OM ontvankelijk in vervolging. Volgt schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Gerechtshof Den Haag 1 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:187

De raadsman heeft zich overeenkomstig zijn pleitaantekeningen op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte wegens schending van beginselen van een behoorlijke procesorde. Hij heeft daartoe aangevoerd dat door de officier van justitie op geen enkel moment op de in de wetsgeschiedenis voorgeschreven wijze een (bewuste) afweging is gemaakt tussen een tuchtrechtelijke aanpak of een strafrechtelijke vervolging, dan wel de samenloop daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM: Ook in 2019 onderzoek naleving voorkoming witwassen en terrorismefinanciering

In 2018 is de AFM gestart met onderzoeken naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft BES) door financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen. Ook in 2019 besteedt de AFM daar aandacht aan.

Read More
Print Friendly and PDF ^