Europese Commissie stelt nieuwe lijst vast van derde landen met zwakke regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

De Commissie heeft op 13 februari haar nieuwe lijst vastgesteld van 23 derde landen met strategische tekortkomingen in hun regelgevingskader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vervolging notaris voor overtreding art. 16 Wwft naast tuchtrechtelijke procedure: OM ontvankelijk in vervolging. Volgt schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Gerechtshof Den Haag 1 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:187

De raadsman heeft zich overeenkomstig zijn pleitaantekeningen op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte wegens schending van beginselen van een behoorlijke procesorde. Hij heeft daartoe aangevoerd dat door de officier van justitie op geen enkel moment op de in de wetsgeschiedenis voorgeschreven wijze een (bewuste) afweging is gemaakt tussen een tuchtrechtelijke aanpak of een strafrechtelijke vervolging, dan wel de samenloop daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. kwalificatie-uitsluitingsgrond indien witwassen bestaat uit verwerven / voorhanden hebben van 'onmiddellijk' uit 'eigen' misdrijf afkomstige voorwerpen

Hoge Raad 22 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:78

Het Hof heeft de verdachte vrijgesproken van het witwassen van de in de tenlastelegging genoemde geldbedragen en daartoe overwogen dat "niet kan worden uitgesloten dat deze bedragen afkomstig zijn uit enig door verdachte zelf begaan misdrijf". Aldus heeft het Hof kennelijk beoogd toepassing te geven aan de hiervoor weergegeven rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de zogeheten kwalificatie-uitsluitingsgrond die de Hoge Raad heeft aanvaard indien, kort gezegd, het bewezenverklaarde witwassen bestaat uit het verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen die 'onmiddellijk' uit 'eigen' misdrijf afkomstig zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beantwoording Kamervragen over het bericht «De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet»

De Tweede Kamerleden Ronnes en Van Dam (beiden CDA) hebben aan de Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid vragen gesteld over het bericht «De Nederlandsche Bank laat bewust leemte in toezicht op witwaswet». Op 16 januari 2019 heeft Minister Hoekstra (Financiën) hierop geantwoord.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken

De schikking van het Openbaar Ministerie met ING is aanleiding voor een debat met de ministers Hoekstra (Financiën), Grapperhaus (Justitie) en Dekker (Rechtsbescherming) over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken.

Read More
Print Friendly and PDF ^