Voorlopig akkoord betere bescherming van klokkenluiders in EU

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben op 12 maart een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels om klokkenluiders die inbreuken op het EU-recht melden, een hoge mate van bescherming te bieden. Het eerste voorstel van de Europese Commissie voor EU-brede normen voor de bescherming van klokkenluiders, dateert van april 2018.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Dwangsom voor foute nertsenfokker

De minister van Landbouw mag nertsenfokkers die zich niet houden aan het verbod om uit te breiden of nieuwe bedrijven te starten, binnenkort een dwangsom opleggen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging daartoe.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC rapport rapport met overzicht activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in Nederlandse landschap van bestrijding terrorismefinanciering

De doelstelling van het onlangs gepubliceerde WODC-rapport is om een breed overzicht te geven van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in het Nederlandse landschap van de bestrijding van terrorismefinanciering. Daarbij geven we een overzicht van aantallen van meldingen, rechtszaken, bevriezing, aanwijzingen etc.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel uitbreiding Wet BIBOB bij Tweede Kamer ingediend

Op 4 maart 2019 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel geeft een aantal uitbreidingen van deze wet. Zo zal de wet, wat betreft overheidsopdrachten, niet langer beperkt zijn tot bepaalde, als risicovol beschouwde, sectoren. Bestuursorganen krijgen meer bevoegdheden om zelf onderzoek te doen en het Landelijk Bureau Bibob kan verzoeken om advies afwijzen als het bestuursorgaan zijn mogelijkheden voor eigen onderzoek onvoldoende heeft benut. Verdere uitbreidingen van de Wet Bibob zijn nog in voorbereiding.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aangescherpte Strafvorderingsrichtlijn Oplichting sinds 1 maart van kracht

De strafvorderingsrichtlijn Oplichting is op het punt van online handelsfraude aangescherpt en is op 1 maart in werking getreden. De richtlijn biedt een officier van justitie handvatten voor het bepalen van een straf(eis) bij oplichting al dan niet via internet. Aanleiding voor aanscherping van de richtlijn is het nieuwe wetsartikel 326e in het Wetboek van Strafrecht dat onder de Wet computercriminaliteit III valt en die op dezelfde datum in werking is getreden.

Read More
Print Friendly and PDF ^