Column: Powerplay vs. magistratelijkheid, ja ook bij de opsporing

Door Lauren Dallau, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het jaar 2015 was het jaar van het verschoningsrecht. Er verschenen diverse uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot deze kwestie en advocatuur en Openbaar Ministerie stonden lijnrecht tegenover elkaar. In de rechtszaal is dit regelmatig nog steeds zo, maar hoe gaat het eigenlijk tijdens het opsporingsonderzoek?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG: Had RB behandeling van klaagschrift van verschoningsgerechtigde moeten aanhouden & stukken in handen moeten stellen van RV om te beoordelen of daarvan kennis kan worden genomen?

Parket bij de Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1043

Het middel bevat de klacht dat de rechtbank ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, de klacht van de klaagster heeft verworpen dat de inbeslaggenomen stukken en de vastgelegde gegevens waaronder zich stukken en gegevens zouden bevinden die onder het verschoningsrecht van klaagster vallen, met toepassing van art. 98 Sv ter beslissing aan de rechter-commissaris behoren te worden voorgelegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

UK: Court of Appeal moves to protect Legal Professional Privilege

The Court of Appeal has handed down its much-anticipated judgment in the case of The Director of the Serious Fraud Office v Eurasian Natural Resources Corporation Limited [2018] EWCA Civ 2006. The judgment can be found here. The judgment represents a key judicial interpretation of the boundaries of litigation privilege, particularly in the context of a criminal investigation into corporate wrongdoing.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Procedure ex artt. 98 en 552a Sv: In casu sprake van redelijk vermoeden van schuld & zeer uitzonderlijke omstandigheden waardoor verschoningsrecht dient te wijken voor waarheidsvinding

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 juni 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:4987

Klager klaagt over de ‘beschikking inzake de onder verdachte Klager in beslag genomen goederen’ van de rechter-commissaris van 13 september 2017, inhoudende dat van het beslag de volledige inhoud van de Iphone 7, een A4 en een handgeschreven briefje ter beschikking van het onderzoek aan de officieren van justitie ter hand zullen worden gesteld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie A-G over de vraag hoe het familiair verschoningsrecht zich verhoudt tot het zwijgrecht van de verdachte

Parket bij de Hoge Raad 26 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:645

De A-G is van oordeel dat het enkele feit dat de verdachte de zus was van de medeverdachte (voor wie het afleggen van een verklaring mogelijk belastend zou zijn) niet meebrengt dat het hof het uitblijven van een aannemelijke verklaring van de zijde van de verdachte niet had mogen betrekken bij de bewijsvoering.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Camerabeelden van een wachtruimte en medisch verschoningsrecht

De Hoge Raad ging in zijn arrest van 10 april 2018 in op de vraag of camerabeelden van een wachtruimte in en de toegangspaden tot een ziekenhuis vallen onder het verschoningsrecht. Het slachtoffer van een mishandeling meent in de wachtruimte van het ziekenhuis de dader te hebben herkend, waarna de officier van justitie de camerabeelden van het ziekenhuis vordert om de identiteit van de man te achterhalen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vallen camerabeelden wachtruimte en toegangspaden tot afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis onder verschoningsrecht? HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. reikwijdte verschoningsrecht arts.

Hoge Raad 10 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:553

 Het gaat om een vermoedelijk begane mishandeling. Het slachtoffer zag in de wachtruimte van het A Ziekenhuis een man die zij meende te herkennen als de dader. Om de identiteit van deze man te achterhalen vorderde de Officier van Justitie met machtiging van de rechter-commissaris op grond van art. 126nf Sv de camerabeelden van de wachtruimte en van alle toegangspaden tot het ziekenhuis. Op deze camerabeelden zijn de personen die het ziekenhuis bezoeken, onder wie ook patiënten, zichtbaar.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG: Vordering tot verstrekking van de camerabeelden van de wachtruimte en alle toegangspaden van het ziekenhuis

Parket bij de Hoge Raad 16 januari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:19

Uit de bestreden beschikking blijkt dat het daarin gaat om camerabeelden die door het [A] Ziekenhuis zijn verstrekt op een vordering gevoelige gegevens als bedoeld in art. 126nf/126uf Sv. De vordering is gedaan door de OvJ nadat deze daartoe door de R-C was gemachtigd. Hoewel art. 96a lid 3 Sv op een vordering als de onderhavige van overeenkomstige toepassing is (zie art. 126nf lid 2 en art. 26uf lid 2 Sv), hetgeen meebrengt dat een verschoningsgerechtigde niet verplicht is om aan de vordering te voldoen, heeft het ziekenhuis er volgens de overwegingen van de rechtbank voor gekozen om de desbetreffende camerabeelden uit te leveren “in een gesloten envelop ten behoeve van de rechter-commissaris”.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beklag over de inbeslagname en het uitblijven van een last tot teruggave van de in beslag genomen geheimhoudersstukken van notaris

Rechtbank Rotterdam 22 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10165

Op 21 augustus 2014 heeft de officier van justitie op de voet van artikel 110 Sv schriftelijk van de rechter-commissaris gevorderd dat hij in het belang van het strafrechtelijk onderzoek tegen naam verdachte 1 het kantoor van de klagers zal doorzoeken. Ter onderbouwing van deze vordering was een proces-verbaal aanvraag doorzoeking ter inbeslagname opgemaakt door Politie Eenheid Rotterdam d.d. 12 augustus 2014.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Het beroepsgeheim is geen rustig bezit

Stel: de politie belt alle ziekenhuizen in de regio met de vraag of er op de Spoedeisende Hulp iemand is behandeld met een schotwond. Moet een arts van de Eerste Hulp hier antwoord op geven?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF