Conclusie A-G over de vraag hoe het familiair verschoningsrecht zich verhoudt tot het zwijgrecht van de verdachte

Parket bij de Hoge Raad 26 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:645

De A-G is van oordeel dat het enkele feit dat de verdachte de zus was van de medeverdachte (voor wie het afleggen van een verklaring mogelijk belastend zou zijn) niet meebrengt dat het hof het uitblijven van een aannemelijke verklaring van de zijde van de verdachte niet had mogen betrekken bij de bewijsvoering.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Camerabeelden van een wachtruimte en medisch verschoningsrecht

De Hoge Raad ging in zijn arrest van 10 april 2018 in op de vraag of camerabeelden van een wachtruimte in en de toegangspaden tot een ziekenhuis vallen onder het verschoningsrecht. Het slachtoffer van een mishandeling meent in de wachtruimte van het ziekenhuis de dader te hebben herkend, waarna de officier van justitie de camerabeelden van het ziekenhuis vordert om de identiteit van de man te achterhalen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vallen camerabeelden wachtruimte en toegangspaden tot afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis onder verschoningsrecht? HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. reikwijdte verschoningsrecht arts.

Hoge Raad 10 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:553

 Het gaat om een vermoedelijk begane mishandeling. Het slachtoffer zag in de wachtruimte van het A Ziekenhuis een man die zij meende te herkennen als de dader. Om de identiteit van deze man te achterhalen vorderde de Officier van Justitie met machtiging van de rechter-commissaris op grond van art. 126nf Sv de camerabeelden van de wachtruimte en van alle toegangspaden tot het ziekenhuis. Op deze camerabeelden zijn de personen die het ziekenhuis bezoeken, onder wie ook patiënten, zichtbaar.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG: Vordering tot verstrekking van de camerabeelden van de wachtruimte en alle toegangspaden van het ziekenhuis

Parket bij de Hoge Raad 16 januari 2018, ECLI:NL:PHR:2018:19

Uit de bestreden beschikking blijkt dat het daarin gaat om camerabeelden die door het [A] Ziekenhuis zijn verstrekt op een vordering gevoelige gegevens als bedoeld in art. 126nf/126uf Sv. De vordering is gedaan door de OvJ nadat deze daartoe door de R-C was gemachtigd. Hoewel art. 96a lid 3 Sv op een vordering als de onderhavige van overeenkomstige toepassing is (zie art. 126nf lid 2 en art. 26uf lid 2 Sv), hetgeen meebrengt dat een verschoningsgerechtigde niet verplicht is om aan de vordering te voldoen, heeft het ziekenhuis er volgens de overwegingen van de rechtbank voor gekozen om de desbetreffende camerabeelden uit te leveren “in een gesloten envelop ten behoeve van de rechter-commissaris”.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beklag over de inbeslagname en het uitblijven van een last tot teruggave van de in beslag genomen geheimhoudersstukken van notaris

Rechtbank Rotterdam 22 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:10165

Op 21 augustus 2014 heeft de officier van justitie op de voet van artikel 110 Sv schriftelijk van de rechter-commissaris gevorderd dat hij in het belang van het strafrechtelijk onderzoek tegen naam verdachte 1 het kantoor van de klagers zal doorzoeken. Ter onderbouwing van deze vordering was een proces-verbaal aanvraag doorzoeking ter inbeslagname opgemaakt door Politie Eenheid Rotterdam d.d. 12 augustus 2014.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Het beroepsgeheim is geen rustig bezit

Stel: de politie belt alle ziekenhuizen in de regio met de vraag of er op de Spoedeisende Hulp iemand is behandeld met een schotwond. Moet een arts van de Eerste Hulp hier antwoord op geven?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CCBE luidt noodklok over inperken beroepsgeheim advocatuur

De Europese Balie, de stem van ruim 1 miljoen Europese advocaten, luidt de noodklok over pogingen van Europese regeringen om het beroepsgeheim van advocaten in te perken.The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) uit in een stevig statement haar zorgen over ongefundeerde geluiden dat advocaten hun beroepsgeheim zouden misbruiken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Promotie Nathalie Fanoy: Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht van advocaten in Nederland

Nathalie Fanoy evalueert de huidige Nederlandse regeling van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat. Daarbij kijkt zij of uitzonderingen en beperkingen toelaatbaar zijn en zo ja, onder welke voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan het algemeen rechtsbeginsel dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en cliënt beoogt te waarborgen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verschoningsrecht: opstelsom van procedurele onregelmatigheden geen zelfstandige reden voor gegrondverklaring beklag

Hoge Raad 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1323

Het gaat in de onderhavige zaak om stukken en gegevensdragers die in beslag zijn genomen tijdens een doorzoeking ter inbeslagneming die op 11 april 2016 ten kantore van de Klagers (notaris en kandidaat-notaris) heeft plaatsgevonden. Deze doorzoeking werd verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een verdenking van de Klagers ter zake van overtreding van art. 16 van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (de Wwft) en een verdenking van drie andere personen, te weten Betrokkene 1, Betrokkene 2 en Betrokkene 3 (niet-verschoningsgerechtigden), ter zake van witwassen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beklag door ambulancedienst tegen inbeslagname geluidsopname 112-melding

Rechtbank Den Haag 7 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7496

Klaagster heeft erop gewezen dat de geluidsopname van de 112-melding onderdeel uitmaakt van het medische dossier van het slachtoffer en derhalve valt onder het medisch beroepsgeheim en dat het verschoningsrecht heeft te gelden. Er is geen uitdrukkelijke toestemming van het slachtoffer te verkrijgen, daar het slachtoffer is overleden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF