Vertroebelde lijnen: de criminele ontwikkeling van fraudeurs

Hoe en waarom laten individuen zich in met (grootschalige) fraude? De belangrijkste bevinding van het proefschrift van Joost van Onna is dat criminogene veranderingen in het persoonlijke en zakelijke leven de lijn tussen conformiteit en deviantie doen vervagen bij fraudeurs.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Ne bis in idem revisited, over de lotgevallen van een beginsel

In deze bijdrage pakken de auteurs de door de redactie aangereikte handschoen op door de lotgevallen van het ne bis in idem-beginsel in de afgelopen jaren onder de loep te nemen, waarbij zij ons meer specifiek richten op de vraag of en in hoeverre dit beginsel in de weg staat aan de cumulatie van strafrechtelijke en punitief-bestuursrechtelijke procedures. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zorgen over de zorgplicht

Het proefschrift van ’t Hart omvat een beschrijving en analyse van de zorgplicht voor financiële dienstverleners. Inachtname van die zorgplicht is van groot belang voor de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen. Op basis van zijn analyse van de werking van de zorgplicht in de praktijk, doet ’t Hart een aantal voorstellen voor een effectievere en evenwichtiger werking van die zorgplicht. Kritisch is ’t Hart over het toezicht van de AFM op de naleving van de zorgplicht. Dat zou buitenwettelijk zijn en heeft in de praktijk een te grote impact op de invulling van de zorgplicht. In het verlengde daarvan doet hij dan ook voorstellen voor zorgvuldigheid waaraan het toezicht van de AFM in dit verband zou moeten voldoen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Militair strafrecht en militair optreden in het ruimte- en informatiedomein

De Nederlandse krijgsmacht treedt behalve op land, ter zee en in de lucht steeds meer op in het ruimte- en informatiedomein. In het artikel wordt het belang voor de partijen in het militair strafproces verkend om voldoende kennis te vergaren over de aard van het militair optreden in deze twee nieuwe domeinen. Daartoe wordt kort beschreven wat de twee nieuwe domeinen inhouden en waar deze zijn geïncorporeerd in de organisatie van de krijgsmacht. Verder wordt de noodzaak om tot een ruimere interpretatie van aanbeveling 2 van de Commissie Borghouts te komen beschreven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Over schurftige schapen, natte geiten, dorstige honden en dikke eekhoorns

Dit artikel geeft een update van twee eerdere artikelen die in dit tijdschrift verschenen. In de eerste plaats wordt jurisprudentie ten aanzien van de geldigheid van de dagvaarding besproken in Wet dieren-zaken. Daarnaast wordt de ondergrens van het onthouden van de nodige zorg, artikel 2.2 lid 8 Wet dieren, besproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Belastingfraude kan niet altijd worden witgewassen

In deze editie past een annotatie bij een arrest dat ook een, zij het tweede, lustrum viert. Dit betreft het arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 2008, waarin de Hoge Raad oordeelde dat ook een fiscaal delict als gronddelict voor witwassen kan gelden. Voor de fiscale strafrechtpraktijk was dit arrest van groot belang, omdat tot dan toe steeds werd bepleit dat fiscale fraude geen witwassen kon opleveren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De hoogtepunten uit vijf jaren milieustrafrechtjurisprudentie

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de jurisprudentie op het gebied van het milieustrafrecht over de afgelopen vijf jaren (2013-2018). De zaken tegen Odfjell, Trafigura, Dow Benelux en Chemiepack komen aan de orde. Daarnaast wordt jurisprudentie behandeld waaruit volgt dat rechters kritisch beoordelen of het OM ontvankelijk is, of de relevante delictsbestanddelen bewezen kunnen worden, of voldaan is aan de vereisten voor daderschap en/of deelneming en of de overtreding opzettelijk is begaan. Ook worden relevante ontnemingsuitspraken gesignaleerd. De auteur sluit af met een blik op de toekomst.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Jurisprudentiële ontwikkelingen over het samenhangcriterium van de ‘b-grond’ in de Wet Bibob

Uit de recente jurisprudentie over de Wet Bibob blijkt dat soms onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer strafbare feiten voldoende samenhang vertonen met activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd of verleend. Uit jurisprudentie blijkt enerzijds dat sprake is van voldoende samenhang, indien de vergunning het plegen van strafbare feiten kan faciliteren. Anderzijds is het uitgangspunt van de Afdeling dat de horecabranche zeer kwetsbaar is voor (bepaalde) overtredingen, zodat zonder al te veel problemen – in de horecabranche – een samenhang wordt aangenomen tussen de strafbare feiten en de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd of is verleend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Amerikanisering van corruptiebestrijding

Het lijkt erop dat het Nederlandse handhavingsbeleid op het terrein van buitenlandse corruptie steeds meer ‘amerikaniseert’, en daarmee aansluit bij een algemene trend die volgens Van Swaaningen al meer dan dertig jaar zichtbaar is in het Nederlandse strafrecht. In deze bijdrage verklaren de auteurs deze ontwikkeling op het terrein van antibuitenlandse corruptie allereerst vanuit het perspectief van Amerikaans buitenlands beleid, dat onder meer tot doel heeft te zorgen dat buitenlandse staten meer gaan handhaven. Vervolgens beschouwen wij de stand van zaken met betrekking tot buitengerechtelijke afdoening in Nederland, in het bijzonder de hoge of bijzondere transactie en de strafbeschikking.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De toekomst van de kroongetuige in het Nederlands strafproces

Bij de discussie over de toekomst van de kroongetuige in Nederland kunnen in ieder geval drie relevante, onderling samenhangende vragen worden onderscheiden, namelijk: 1. wie willen we als samenleving als kroongetuigen inzetten?; 2. in welk type zaken willen we dat doen? en 3. wat zijn we bereid daar tegenover te stellen in termen van toezeggingen én bescherming?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF