Noot: De strafrechtelijke waardering van het derivatendebacle Vestia

Na een langdurig onderzoek staan treasurer, Marcel de V., en tussenpersoon, Arjan G., terecht voor niet-ambtelijke omkoping, oplichting, witwassen, valsheid in geschrift en nog enige andere annexe delicten. Tegen de achtergrond van deze context een bespreking van de midden juli 2018 door de Rechtbank Rotterdam gewezen vonnissen. Op een aantal facetten wordt ingegaan: de vraag of de rechtsgang in eerste aanleg de aard van de zaak recht heeft gedaan, de verhouding tussen ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, het begrip lasthebber en de reikwijdte van witwassen in het onderwerpelijke verband.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Een Algemeen Deel voor de oriëntatiepunten?

De oriëntatiepunten maken deel uit van het straftoemetingsrecht in algemene zin. De oriëntatiepunten voor de straftoemeting bevatten niet veel meer dan ‘lijstjes’: wat is de straf die als uitgangspunt voor het betreffende delict in de praktijk wordt opgelegd. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vragen of en hoe deze in een aantal andere, cultureel verwante landen zijn geregeld en of uit de regelingen elders inspiratie voor algemene uitgangspunten valt te putten voor de Nederlandse straftoemetingspraktijk.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Gemoderniseerde voordeelsontneming

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering zal ook het proces ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aanpassen. Deze wetgevingsoperatie zal de ontnemingsmaatregel grotendeels ontdoen van zijn bijzondere karakter. Zo komt het strafrechtelijk financieel onderzoek te vervallen en wordt voorgesteld de oplegging van de ontnemingsmaatregel als hoofdregel in het reguliere strafproces te laten plaatsvinden.

Read More
Print Friendly and PDF

Over de beoogde verhouding tussen een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering en het bijzondere strafrecht

Op basis van de uitgangspunten van de wetgever met betrekking tot het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering wordt onderzocht in hoeverre de wetgever zich houdt aan de gepostuleerde uitgangspunten van de modernisering. De wetgever wenst thans de bijzondere strafwetgeving niet te integreren in het moderniseringsproces. Dat zal later per wet moeten worden gedaan, waartegen moet worden gewaakt. Advies aan de wetgever luidt dat met het oog op consistentie, structuur en grondbeginselen van strafvorderlijke wetgeving reeds thans de bijzondere wetgeving in het gemoderniseerde wetboek zal moeten worden ‘ingeweven’.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering: de Boeken 3 tot en met 6

In dit artikel concentreert Buruma zich op een van de ontwikkelingen binnen de strafvordering die voorafgingen en nu worden geraakt door de modernisering van de Boeken 3 tot en met 6 Strafvordering: de veranderde rolverdeling tussen de strafvorderlijke actoren. Met deze themakeuze verwacht hij de uitgangspunten, de systematiek en de consistentie van de nu te bespreken vier Boeken het scherpst in beeld te kunnen brengen, terwijl zo tevens kan worden ingegaan op de daardoor te verwachten veranderingen in de rechtspraktijk.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Publiek-private samenwerking en gegevensuitwisseling in het kader van de Wet aanpak schijnconstructies

De laatste monitor van de Wet Aanpak Schijnconstructies heeft twee knelpunten met betrekking tot de publiek-private samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de Inspectie SZW en sociale partners aan het licht gebracht. Met name privacywetgeving levert een belemmering op voor effectieve handhaving van deze wet. In dit artikel komen de knelpunten aan bod en wordt de vraag beantwoord hoe de publiek-private samenwerking en gegevensuitwisseling in het kader van de WAS beter kan worden gereguleerd.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Goed beslagen ten eis komen

In dit artikel wordt besproken of de wijze waarop het Openbaar Ministerie en de beklagrechter(s) de proportionaliteit betrekken bij het leggen en beoordelen van een conservatoir beslag, in overeenstemming is met Europese rechtspraak. De Europese rechtspraak geeft volgens de auteurs aanleiding om de huidige praktijk van conservatoir beslag in de (financieel-economische) strafrechtpraktijk bij te stellen.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Een aanwezigheidsplicht voor de voorlopig gehechte verdachte

Zouden verdachten van ernstige strafbare feiten die zich in voorlopige hechtenis bevinden, moeten worden verplicht bij de behandeling van hun strafzaak en de uitspraak van de rechter aanwezig te zijn? De Nederlandse regering vindt van wel. In deze bijdrage wordt bezien hoe dit standpunt zich verhoudt tot de huidige wijze van strafvordering en tot de fundamentele rechten van de verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF

Leestip: Jaarboek Vervoer Gevaarlijke stoffen over de weg 2019

Bij het samenstellen van het Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg is gestreefd naar een uitgave, die een multifunctioneel karakter dient te hebben. Het is geenszins de bedoeling van de samensteller geweest om een opsomming te geven van alle wettelijke voorschriften en bepalingen, doch te komen tot een handleiding, die bij uitstek geschikt moet zijn als hulpmiddel voor de planner bij het voorbereiden van transporten met gevaarlijke stoffen, ter ondersteuning van de gecertificeerde chauffeur, de veiligheidsadviseur bij het uitoefenen van zijn taak, de vervoerder, als handig naslagwerk.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Criminele inmenging in sportverenigingen een probleem?!

Sport kan mensen op vele manieren in vervoering brengen. Het is niet moeilijk om in gedachten de beelden terug te zien van prachtige topsportprestaties zoals de Giro-winst van wielrenner Tom Dumoulin in 2017, de gouden medaille van Epke Zonderland tijdens de Olympische Spelen van 2012 of het zweefduikdoelpunt van Robin van Persie in de wedstrijd tegen Spanje op het WK voetbal van 2014. Ook de doelpunten van het F9 meisjeshockeyteam van de lokale sportvereniging zullen, althans bij menig ouder van de leden van het winnende team, tot een goed gevoel leiden. Sport kent soms echter ook een donkere kant.

Read More
Print Friendly and PDF