Artikel: Engelse disclosure orders in het kader van onderzoeken naar financiële criminaliteit

De Engelse ‘disclosure order’ zou in Nederland een welkom ondersteunend instrument zijn om effectief en efficiënt relevante gegevens bij derden in het kader van onderzoeken naar financiële criminaliteit te verzamelen. De Engelse rechtspraktijk laat zien dat de toewijzing van ‘disclosure orders’ door rechters kritisch en zorgvuldig plaatsvindt en dat de angst voor ‘fishing expeditions’ ongegrond is. In dit artikel worden deachtergrond en toepasbaarheid van de Engelse ‘disclosure order’ toegelicht en geplaatst in het kader van deaanpak van financiële criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten aan de hand van forward casting

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden als gevolg van (beweerdelijk) misleidende berichtgeving. Een bekend en recent voorbeeld hiervan zijn de verschillende aansprakelijkheidsprocedures die aandeelhouders in Steinhoff hebben ingesteld tegen onder meer de vennootschap en haar (voormalige) bestuurders en commissarissen, omdat Steinhoff over de boekjaren 2015 en 2016 haar financiële positie (beweerdelijk) te gunstig heeft voorgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De (on)mogelijkheid tot het horen van anonieme getuigen in het fiscale procesrecht

In zijn arrest van 24 november 2017 komt de Hoge Raad tot het oordeel dat het in het fiscale procesrecht “naar de letter genomen” niet mogelijk is om anonieme getuigen te (doen) horen. Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat het aan de wetgever is om hieromtrent regels te stellen. Daarbij wijst de Hoge Raad op de in het strafprocesrecht bestaande regeling met betrekking tot bedreigde getuigen. In deze bijdrage wordt door middel van een rechtsvergelijkend onderzoek tussen het fiscale procesrecht en strafprocesrecht onderzocht of invoering van een dergelijke regeling in het fiscale procesrecht mogelijk, en zo ja, wenselijk is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Enkele gedachten over de toekomst van de selectie vóór de poort

Nu de Hoge Raad bijna driekwart van de cassatieschrifturen in strafzaken afdoet zonder inhoudelijke motivering is de vraag gerechtvaardigd of de advocatuur op de huidige weg verder moet. De uitkomst van een recente tuchtrechtelijke procedure doet vermoeden dat de selectie vóór de poort wel wat strenger mag. De invoering van een gespecialiseerde cassatiebalie in strafzaken kan bijdragen aan een evenwichtiger balans tussen de belangen van verdachten enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van de advocaat ten opzichte van de Hoge Raad anderzijds.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Wordt de bankierseed wel op juiste wijze getoetst?

Van een bankmedewerker wordt verwacht dat hij de bankierseed aflegt en zich houdt aan de gedragsregels verbonden aan de eed. De bankierseed is in wetgeving opgenomen, en wel in het deel 3 Prudentieel toezicht van de Wet op het financieel toezicht (Wft) – het DNB/ECB domein. Daarmee is de eed een onderdeel van het risicomanagement van een bank, gericht op een beheerste en integere bedrijfsvoering. De bankierseed is een soft control van een bank. Door het afleggen van de bankierseed bevestigt een bankmedewerker dat hij zich zal houden aan de gedragsregels die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft opgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^