Artikel: Van controle naar bestraffing, de cautie, het verzuim en hun gevolgen

Bij het uitoefenen van controlebevoegdheden kan de controleur op zodanige onregelmatigheden stuiten, dat de verdenking ontstaat dat door de gecontroleerde een strafbaar feit is begaan. Veelal is de controleur ook (bijzonder) opsporingsambtenaar en aldus komen aan hem dan enerzijds verregaande bevoegdheden toe, maar anderzijds ook verantwoordelijkheden. Datzelfde geldt voor de gecontroleerde. In het kader van de controle zal hij moeten meewerken, bijvoorbeeld door inzage of informatie te verschaffen, maar als verdachte komt hem dan wel het zwijgrecht toe.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: NJB Kroniek van het straf(proces)recht

In deze kroniekperiode gaat het behoorlijk vaak om geld. Geld voor rechtspraak, het afnemen van criminele opbrengsten en vergoeding van schade en kosten na een goede afloop van de strafzaak en proceseconomische afwegingen. Veel te doen was er om de schikking die het Openbaar Ministerie trof met ING Bank N.V. De bank betaalt een recordboete van € 675 miljoen en een bedrag van € 100 miljoen aan te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel. Op het gebied van wetgeving is ter consultatie aangeboden o.a. de Wet herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen en traden de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en het Zestiende Protocol bij het EVRM in werking.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Grensoverschrijdende fraudebestrijding? De interpretatie van artikel 225 Sr als Nederlandse variant van de Amerikaanse books and records provisions

In de afgelopen twee jaar heeft het Openbaar Ministerie twee recordbrekend grote schikkingen gesloten met bedrijven die beschuldigd werden betrokken te zijn bij fraude in de telecomindustrie in Oezbekistan. Deze transacties geven een mooi inkijkje in de aan constante verandering onderhevige fraudebestrijding in Nederland. Het meest in het oog springende detail, de bijzonder hoge bedragen die in de schikkingen zijn vastgesteld, kan al snel doen concluderen dat er in Nederland nu sprake is van ‘Amerikaanse praktijken’. Een nadere blik op de gesloten transacties toont aan dat ook zonder te wijzen op de hoogte van de schikkingsbedragen de invloed van de Amerikaanse fraudebestrijding merkbaar is in Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De informatiebeschikking misbruikt voor het strafrecht?

Het fiscale recht kent een ruime informatieverplichting. Op grond van artikel 47 AWR dient een belastingplichtige alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing te zijnen aanzien. Deze informatieverplichting in het fiscale recht kan nog wel eens botsen met het recht om te zwijgen in het strafrecht. Voorkomen dient te worden dat de fiscale informatieverplichting wordt gebruikt voor strafrechtelijke doeleinden. Dat geldt overigens ook vice versa. In de uitspraak van 1 oktober 2018 van de rechtbank Gelderland lijkt het alsof het fiscale recht gebruikt wordt voor strafrechtelijke doeleinden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Over het begrip ‘zwaar ongeval’ in het Brzo 2015 – en het opvallende gebrek aan rechtspraak hierover

De auteur kijkt in dit artikel hoe het in het Brzo 2015 gedefinieerde begrip ‘zwaar ongeval’ tot stand kwam. Daarnaast bekijkt hij in hoeverre dit begrip in de rechtspraktijk nadere invulling heeft gekregen. Voorts komt de vraag aan de orde wanneer een exploitant van een inrichting geacht kan worden ‘alle nodige maatregelen te hebben getroffen’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk

In Nederland worden sinds jaar en dag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd voor ‘zuivere’ belastingdelicten. Dit is anders in de Caribische delen van het Koninkrijk. Op 22 februari 2018, 17 april 2018 en 27 juni 2018 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) een aantal interessante vonnissen gewezen. Waar het in Sint Maarten in 2015 en in Curaçao in 2016 en in 2017 nog ging om de strafvervolging van commune delicten én belastingdelicten, gaat het in deze strafzaken op Sint Maarten uitsluitend om de vervolging van belastingdelicten (zonder combinatie met een commuun delict).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bestuursrechtelijke criminologie: relevant voor het bijzondere strafrecht?

Op 26 april 2018 verscheen het ‘Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels’ van het kabinet. Dit rapport is de langverwachte reactie op het ongevraagde advies inzake sanctiestelsels van de Afdeling advisering van de Raad van State. Uit het nadere rapport van het kabinet blijkt enerzijds dat de boetehoogtes – bestuurlijke boete en geldboete – dienen te worden geharmoniseerd en anderzijds dat het kabinet er niet in is geslaagd om een eenduidig criterium aan te wijzen in de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kroniek ondernemingsstrafrecht

De veelzijdigheid aan strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt dwingt bij het aanbieden van de kroniek over de eerste helft van 2018 tot keuzen. Die betreffen de rechtsgebieden waarvan hierna verslag wordt gedaan met de meest relevante ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak, wet- en regelgeving.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Handboek Marktmisbruik

Deze uitgave maakt de lezer wegwijs in het marktmisbruikregime zoals dit geldt sinds het in werking treden van de Verordening Marktmisbruik. Daarmee is het boek onmisbaar voor zowel wetenschap als praktijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Persoonlijkheidskenmerken van e-fraudeslachtoffers

With the digitization of society, perpetrators gained new tools to commit crimes. Online fraud, also referred to as e-fraud, is one of the most common types of cybercrime. The present study focusses on two types of e-fraud: phishing and online consumer fraud. Although e-fraud always contains a digital component, the human is the weakest link in such crimes.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF