Artikel: Enkele gedachten over draagkracht en boeteoplegging

Dit artikel poogt een antwoord te geven op de vraag of bij het opleggen van een boete door een bestuursorgaan al dan niet ambtshalve aandacht moet worden besteed aan de draagkracht. Ook komt aan de orde of de bestuursrechter dit aspect ambtshalve of slechts op basis van de beroepsgronden moet toetsen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Fiscaal anoniem getuigenbewijs (on)mogelijk?

Op 24 november 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de (on) mogelijkheid van anoniem mondeling (getuigen)bewijs in belastingzaken. Deze bijdrage vergelijkt deze uitspraak met bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke jurisprudentie. De wens wordt uitgesproken dat de Hoge Raad tot één uniforme jurisprudentie zal komen voor schriftelijk en anoniem getuigenbewijs.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Een digitaal strafproces in een nieuw Wetboek van Strafvordering

In februari 2017 zijn conceptwetsvoorstellen voor de Boeken 1 en 2 van het nieuwe wetboek in consultatie gegeven. Deze bijdrage bespreekt drie aspecten van de wettelijke inbedding van een digitaal strafproces in het beoogde nieuwe wetboek: de verplichting tot uitwisseling van stukken langs elektronische weg, de daarbij gehanteerde wettelijke terminologie en het schrappen van het vereiste van schriftelijke vastlegging uit de wet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Fraude en detacheringsverklaringen

Naar aanleiding van het arrest Altun van 6 februari 2018 van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin het Hof is teruggekomen op eerdere jurisprudentie dat detacheringsverklaringen bindend zijn voor de gaststaat en dat alleen nadat een speciale procedure gevolgd is de gaststaat niet gebonden kan zijn aan detacheringsverklaringen, gaat deze bijdrage nader in op het onderwerp fraude en detacheringsverklaringen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Is het sanctiearsenaal ten aanzien van fiscale fraude thans nog juridisch houdbaar?

Wanneer de historische fundamenten van het fiscale sanctiearsenaal worden bezien in het licht van de hedendaagse ontwikkelingen op fiscaal fraudegebied is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre het sanctiearsenaal ten aanzien van fiscale fraude thans nog juridisch houdbaar is. Juridische houdbaarheid van een systeem van sancties vertaalt zich naar een goede afstemming van deze sancties onderling, en het concept “samenloop” is dan ook richtinggevend wanneer de werking van ons fiscale sanctiesysteem wordt beoordeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Kennisnemingsrechten in opsporingsonderzoeken

Verdachten en hun advocaten hebben recht op kennisneming van allerlei stukken die door opsporingsinstanties zijn opgesteld, maar hebben daarnaast ook een kennisnemingsrecht op grond van de privacyregelgeving. De afbakening tussen de toepasselijke wetgeving, meer specifiek het Wetboek van Strafvordering en de Wet politiegegevens, is niet voor iedereen even helder. Beide wetten zijn opgesteld vanuit andere doelstellingen en zijn dienovereenkomstig anders opgezet. Soms leidt dit tot de veronderstelling dat verdachten te vroeg en te veel informatie krijgen waardoor het opsporingsonderzoek geschaad kan worden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Individuele straftoemeting in het fiscale bestuurlijke boeterecht

Bij het opleggen van fiscale (bestuurlijke) boeten – die soms miljoenen euro’s kunnen bedragen – is individuele straftoemeting van wezenlijk belang. In zijn dissertatie onderzoekt de auteur dit specifieke rechtsterrein, waarbij hij zich heeft laten inspireren door de strafrechtelijke pendant: de laatste vraag van art. 350 Sv naar de op te leggen sanctie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De 'werkelijkheid' van artikel 225 Sr.

De Rechtbank Midden-­Nederland sprak op 5 juli 2017 een oud-bestuurder van Achmea vrij van valsheid in geschrifte. De oud-bestuurder gaf zijn akkoord voor een bonusregeling van 500.000 euro voor een waardevolle werknemer. Die werknemer verhuurde tevens panden aan Achmea en verzocht om fiscale redenen de bonus niet als salaris maar als huurverhoging uit te betalen. Dat leverde de werknemer een aanzienlijk fiscaal voordeel op: in plaats van 52 procent belasting werd zodoende géén belasting betaald over de bonus. De allonges op de huurovereenkomsten waarmee dit werd gerealiseerd, zouden volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk (intellectueel) vals zijn opgemaakt in de zin van artikel 225 Wetboek van Strafrecht, dat wil zeggen: in strijd met de werkelijkheid. Maar welke werkelijkheid heeft bij deze strafrechtbepaling als uitgangspunt te gelden: de civiele of de fiscale?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Van de regen in de drup. Van een kennisgestuurde slachtofferemancipatie in het strafrecht naar een ‘goede bedoelingen slachtofferpolitiek’ anno 2018

In deze Editorial wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van de positie van het slachtoffer in het strafproces en wordt gesteld dat het slachtoffer van de regen in de drup is geraakt. De regen was diens positie in 1926 toen het slachtoffer geen enkele rol speelde in het strafproces. Hij werd instrumenteel gebruikt om het algemeen belang te dienen in de hoedanigheid van aangever en getuige. Alhoewel er in de afgelopen decennia veel verbeterd is, wordt gesteld dat het slachtoffer tegenwoordig in de drup zit: er zijn – zeker in vergelijking met het buitenland – nog veel hiaten in de Nederlandse wetgeving, terwijl op andere punten een overdaad aan slachtofferrechten lijkt te ontstaan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wijzigingen van het recht betreffende het faunabeheer in de Wet natuurbescherming: De aangeschoten jager het haasje

Het jachtrecht is met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 op enkele onderdelen gewijzigd, aangescherpt en waar nodig verduidelijkt. In deze bijdrage wordt ingegaan op deze wijzigingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF