Artikel: De Kroongetuigenregeling van de toekomst, een antwoord op drie problemen

De kroongetuige is de laatste jaren veelvuldig onderwerp van discussie geweest. Naar aanleiding van de gang van zaken in het liquidatieproces Passage, het onlangs verschenen WODC-onderzoek en de moord op de broer van een kroongetuige zijn diverse vragen gerezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Rechtsstatelijke vragen bij het functioneren van toezichthouders, in het bijzonder de AFM met betrekking tot accountants

De laatste decennia zijn er door de politiek een groot aantal toezichthouders ingesteld op verscheidene gebieden. De ontwikkeling laat zien dat een van de fundamenten van de rechtstaat, ‘de scheiding der machten’, onder druk komt te staan. De normstelling, de opsporing van normschending en de bestraffing komen steeds meer in een hand. Toezichthouders wordt erg veel ‘macht’ gegund.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het afdwingen van medewerking aan een toezichthouder in het algemeen bestuursrecht

Van 17 januari 2018 tot 18 mei 2018 werd het voorontwerp ‘Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht’ in consultatie gegeven. Met de voorgenomen wetswijziging wordt beoogd een aantal belangrijke wetswijzigingen onderling en meer in het bijzonder op de Algemene wet bestuursrecht af te stemmen. Onderdeel daarvan is het voorstel om de Awb-regeling van de medewerking aan een toezichthouder in art. 5:20 Awb aan te vullen met de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang (of last onder dwangsom) op te leggen om deze medewerkingsplicht af te dwingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018

Eind november 2017 verscheen het boek ‘De jacht op buitenlands vermogen’, waarin Anke Feenstra en Angelique Perdaems een aantal thema’s op dit terrein naar voren brachten. De ontwikkelingen hebben in 2018 niet stilgestaan. In dit artikel bespreken Anke en Angelique recente ontwikkelingen in wetgeving, beleid en rechtspraak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Accountant en fraude

Deze bijdrage gaat in op de vraag of een accountant wordt geacht fraude te ontdekken bij een wettelijke controle in de zin van art. 2:393 BW. De problematiek wordt besproken aan de hand van de uitspraken inzake de aansprakelijkheidstelling van PwC in haar hoedanigheid van accountant van de Fairfield-fondsen. Er wordt stil gestaan bij de zorgplicht van de accountant. Hierbij is relevant of de accountant de controle van de jaarrekeningen heeft uitgevoerd, zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam controlerend accountant mag worden verwacht. Voorts wordt uitgewerkt in hoeverre de civiele rechter betekenis mag toekennen aan het oordeel van een tuchtrechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^