Gedragsregels accountants bij niet-naleving wet- en regelgeving (NOCLAR) per 1 januari 2019

Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceerde de NBA begin 2018 de te consulteren Nadere voorschriften NOCLAR. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. NOCLAR staat in dit geval voor Non-Compliance with Laws and Regulations.

Read More
Print Friendly and PDF

Leestip: Verdachte artsen | De verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht

Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische tuchtzaak als een strafzaak volgen. In dit boek onderzoekt de auteur de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht en in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden gevoerd.

Read More
Print Friendly and PDF

Tuchtmaatregel accountants Econcern blijft staan

College van Beroep voor het bedrijfsleven 6 november 2018, ECLI:NL:CBB:2018:556

De uitspraak van de accountantskamer op een door Delta Lloyd Asset Management N.V (Delta Lloyd) ingediende klacht tegen twee accountants die een goedkeurende verklaring hebben afgegeven bij de jaarrekening 2007 van het in 2009 failliet verklaarde Econcern houdt stand. Dat blijkt uit de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep van de accountants deed.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Beroepsaansprakelijkheid advocaten

Deze bijdrage gaat in op de zorgplicht van de advocaat. De inhoud van deze zorgplicht wordt mettertijd nader ingevuld door arresten van de Hoge Raad. Eind 2017 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over deze zorgplicht. Het eerste arrest ziet op de vraag in hoeverre de zorgplicht zich uitstrekt buiten de aan de advocaat verstrekte opdracht en geeft aanleiding tot een aantal opmerkingen over de onderzoeks- en waarschuwingsplicht.

Read More
Print Friendly and PDF

Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid vs. civielrechtelijke aansprakelijkheid

Op 20 februari 2018 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een accountant voor het opstellen van een persoonsgericht forensisch rapport. In een eerdere tuchtrechtprocedure was de Accountantskamer al tot het oordeel gekomen dat de accountant in dat kader tuchtrechtelijk verwijtbaar had gehandeld door in het rapport tot conclusies te komen waarvoor onvoldoende feitelijke grondslag bestond. Voor dit tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen legde de Accountantskamer de maatregel van berisping op. Dat oordeel werd in hoger beroep bekrachtigd.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Het beroepsgeheim reikt over de dood heen, een onhoudbare stelling?

Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.

Read More
Print Friendly and PDF

Nieuwe handleiding Wwft voor advocaten gepubliceerd

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld naar aanleiding van de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF

Wijziging Wet BIG

Als gevolg van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer op 10 juli 2018 heeft aangenomen, wordt de Wet BIG op een aantal punten (aanzienlijk) gewijzigd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de wijzigingen die zullen plaatsvinden als het wetsvoorstel – naar verwachting begin 2019 – in werking treedt.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: De voorgestelde wijzigingen van de tuchtrechtprocedure

In december 2016 werd een wetsvoorstel ingediend dat strekt tot wijziging van de Wet BIG. Het voorstel bevat een aantal wijzigingen dat tot doel heeft de klachtinstroom en -afhandeling bij de regionale tuchtcolleges voor de gezondheidszorg te verbeteren, zodat het tuchtrecht beter in staat is om zijn kerntaken te vervullen.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Procedure en doel van het bankentuchtrecht

Sinds 1 april 2015 is het tuchtrecht voor de bankensector een feit. In dit artikel wordt de procedure besproken en een overzicht gegeven van de beslissingen tot nu toe. Aan het slot wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van het bankentuchtrecht.

Read More
Print Friendly and PDF