Ook derden met afgeleid belang kunnen belanghebbenden zijn in bestuursrechtelijke procedure

Centrale Raad van Beroep 5 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:655 en ECLI:NL:CRVB:2019:669

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft uitspraak gedaan in twee zaken waarin de vraag speelt hoe het belanghebbende-begrip van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht moet worden uitgelegd in zaken binnen het sociaal domein. Over deze problematiek vroeg de presidentvan de CRvB vorig jaar een conclusie aan raadsheer advocaat-generaalWiddershoven. In overeenstemming met deze conclusie komt de grote kamervan de CRvB tot het oordeel dat de appellanten in de voorliggende zaken moeten worden beschouwd als belanghebbende en dat zij de besluiten in hun zaken bij de bestuursrechter kunnen aanvechten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CRvB geeft vuistregels voor herziening van evident onredelijk hoge boetes

Centrale Raad van Beroep 7 maart 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:659; ECLI:NL:CRVB:2019:660; ECLI:NL:CRVB:2019:661

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) moet in sommige gevallen verzoeken om een vaststaande boete te herzien opnieuw inhoudelijk beoordelen. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraken van vandaag vuistregels gegeven voor de beoordeling van deze verzoeken. Het gaat in deze zaken om vaststaande boetes aan uitkeringsgerechtigden die gebaseerd zijn op het oude, veel strengere boeteregime en die soms zelfs hoger zijn dan de maximale geldboete die een strafrechter destijds kon opleggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Informele handhaving

Toezichthouders op de Nederlandse financiële markten treffen meer informele dan formele maatregelen. Informele maatregelen kunnen zeer effectief zijn. Daardoor kunnen toezichthouders relatief snel optreden tegen onwenselijk gedrag of onwenselijk gedrag voorkomen. Belangrijke risico´s van informele maatregelen zijn dat de rechtsbescherming gering is en dat toezichthouders in plaats van de wetgever de norm feitelijk (kunnen) bepalen. Deze bijdrage geeft een beschouwing over informele handhaving op de Nederlandse financiële markten en bevat enkele concrete aanbevelingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB

Heeft u geregeld te maken met zaken omtrent de rechtsbescherming tegen toezicht en handhaving door financiële toezichthouders in Nederland? Dit preadvies bereidt u voor op het handelen van de toezichthouder. Dit is de eerste uitgave die het verweer tegen zowel de formele als informele instrumenten behandelt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Rechtsstatelijke vragen bij het functioneren van toezichthouders, in het bijzonder de AFM met betrekking tot accountants

De laatste decennia zijn er door de politiek een groot aantal toezichthouders ingesteld op verscheidene gebieden. De ontwikkeling laat zien dat een van de fundamenten van de rechtstaat, ‘de scheiding der machten’, onder druk komt te staan. De normstelling, de opsporing van normschending en de bestraffing komen steeds meer in een hand. Toezichthouders wordt erg veel ‘macht’ gegund.

Read More
Print Friendly and PDF ^