Internationale handelssancties: wat te doen?

De meest voorkomende en bekende handelssancties zijn: het wapenembargo; import- of exportrestricties op bepaalde producten en goederen (waaronder zogenoemde dual use goederen); allerlei financiële beperkingen variërend van bevriezingsmaatregelen en investeringsverboden tot beperkingen van deelname aan de kapitaalmarkt door financiële instellingen en ten slotte inreis- en visumbeperkingen voor bepaalde personen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cyberaanvallen: Raad kan vanaf nu sancties opleggen

De Raad van de Europese Unie heeft op 17 mei 2019 een kader opgezet om gerichte beperkende maatregelen op te leggen als afschrikking tegen en in reactie op cyberaanvallen die een externe bedreigingvoor de EU of haar lidstatenvormen, inclusief cyberaanvallen tegen derde staten of internationale organisaties, indien dat nodig wordt geacht om de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) te verwezenlijken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het Europees Openbaar Ministerie komt eraan: waakhond of papieren tijger?

Op 1 augustus 2018 heeft de Europese Commissie bevestigd dat Nederland gaat deelnemen aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het EOM is een onafhankelijk vervolgingsorgaan dat, in het kort, bevoegd is om strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting te onderzoeken, vervolgen en voor de nationale strafrechter te brengen, een taak die tot dusver was voorbehouden aan de nationale vervolgingsautoriteiten (in Nederland het Openbaar Ministerie).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters

In dit artikel wordt ingegaan op de straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters. Eerst wordt toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader toegelicht die een (zekere) poortwachtersrol voor ondernemingen creëren, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij (internationale) handelssancties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC rapport rapport met overzicht activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in Nederlandse landschap van bestrijding terrorismefinanciering

De doelstelling van het onlangs gepubliceerde WODC-rapport is om een breed overzicht te geven van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in het Nederlandse landschap van de bestrijding van terrorismefinanciering. Daarbij geven we een overzicht van aantallen van meldingen, rechtszaken, bevriezing, aanwijzingen etc.

Read More
Print Friendly and PDF ^