Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie

Op 12 april jl. is het voorstel voor de Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie gegaan. Het EOM zal bevoegd zijn inzake de vervolging van bepaalde strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Het EOM is een orgaan van de Europese Unie en deelt zijn bevoegdheid met de lidstaten. Het EOM heeft hierbij wel een voorrangsrecht, doordat het kan besluiten een EU-fraude zaak die binnen de gedeelde bevoegdheid valt aan zich te trekken teneinde die zaak te onderzoeken en vervolgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oplegging (deels voorwaardelijke) geldboete na doorvoer van militaire goederen zonder vergunning

Gerechtshof Amsterdam 13 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4197

Bewezen is verklaard dat de verdachte opzettelijk militaire goederen zonder vergunning heeft doorgevoerd in Nederland. De verdachte beschikte over vervoersdocumenten waaruit zij had moeten afleiden dat zich goederen van militaire aard in het pakket bevonden, maar heeft de goederen toch doorgevoerd, zonder dat daarvoor een vergunning was afgegeven. Hiermee staat vast dat de verdachte niet de maximaal van haar als – als professionele luchtvrachtvervoerder – te vergen zorg heeft betracht om te voorkomen dat deze militaire goederen zonder vergunning zouden worden doorgevoerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opzet bij overtreding sanctieregelgeving – op weg naar risicoaansprakelijkheid?

Overtreding van de meeste (internationale) sancties levert naar Nederlands recht een strafbaar feit op. Krachtens de Wet op de economische delicten kwalificeren dergelijke gedragingen als misdrijven als zij opzettelijk zijn gepleegd, of als overtredingen als er geen opzet in het spel was. Het OM is sinds een aantal jaren merkbaar actiever gaan vervolgen voor dit soort strafbare feiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Enterprise Risk Management, Strategie en Compliance

Dit artikel gaat in op risicomanagement, strategie en het belang daarvan voor organisaties die compliant willen zijn en tegelijkertijd maximale effectiviteit en efficiëntie van hun investeringen in compliance systemen willen bereiken. Daar waar gesproken wordt over compliance, kan daaronder mede worden verstaan export compliance.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Een Introductie in Export Controls en Compliance

Deze eerste bijdrage van een drieluik over export compliance (een domein binnen trade compliance), geeft een inleiding op (de achtergrond van) het onderwerp (waarom zijn er export controls), legt uit wat export controls zijn en hoe het systeem van export controls werkt. Ook wordt aandacht besteed aan de (gevolgen van) handhaving van export controls en export compliance.

Read More
Print Friendly and PDF ^