Bewezenverklaring valsheid in geschrift, geen AVAS

Rechtbank Rotterdam 28 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3863

De verdachte heeft namens iemand anders een volmacht ondertekend waardoor in strijd met de waarheid de indruk werd gewekt dat die ander akkoord was gegaan met de vestiging van een recht van opstal met de bijbehorende voorwaarden van een waterbedrijf.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Diverse personen veroordeeld tot betalen schadevergoeding voor niet betaalde reizen met NS Businesscards

Rechtbank Den Haag 16 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5758

De rechtbank heeft drie vonnissen gewezen waarin diverse personen zijn veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan NS Reizigers. Twee van de gedaagde partijen hadden in de periode van 2012 tot en met 2017 diverse vennootschappen opgericht, waarvan zij bestuurder werden. De vennootschappen stonden steeds maar een korte periode in het handelsregister ingeschreven. Zij sloten contracten af met NS Reizigers voor het gebruik van NS Business Cards.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hawala bankieren met Iran

Rechtbank Den Haag 24 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5621

De verdachte heeft zich (al dan niet in vereniging) schuldig gemaakt aan het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener en aan overtreding van de sanctieregelingen betreffende Iran. De verdachte heeft Hawala-transacties uitgevoerd zonder dat daarop toezicht was van de juiste instanties. Voorts heeft de verdachte de regels omtrent economische sancties met Iran overtreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Maatstaf beoordeling verzoek ex art. 36 Sv

Rechtbank Limburg 24 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4500

Het verzoek strekt ertoe dat de rechtbank zal verklaren dat de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd, overeenkomstig artikel 36 van het Wetboek van Strafvordering. Verzoeker heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd, kort samengevat, dat de strafzaak door talmen aan de kant van het openbaar ministerie en de rechtbank inmiddels zo lang duurt, dat een verdere vervolging niet redelijk meer geacht kan worden. De officier van justitie heeft gevorderd dat het verzoek tot beëindiging wordt afgewezen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak van verduistering: Geen sprake van feitelijke beschikkingsmacht bij storting op rekening partner

Rechtbank Gelderland 26 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1971

Voor een bewezenverklaring van verduistering van het geldbedrag van € 26.000,- dient allereerst te worden vastgesteld dat verdachte op enig moment de feitelijke beschikkingsmacht heeft gehad over voornoemd geldbedrag. In dat kader is van belang of verdachte (mede)rekeninghouder was van de rekening waarop aangever het geldbedrag van € 26.000,- heeft gestort.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beklag na conservatoir beslag in SFO: Onjuist is dat het door de RC in de machtiging conservatoir beslag vermelde bedrag een bovengrens voor de waarde van een beslag aangeeft

Rechtbank Noord-Holland 23 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3577

Op 31 januari 2018 is zijdens het Openbaar Ministerie, in het kader van een tegen klager en klaagster lopend strafrechtelijk financieel onderzoek ex artikel 126 lid 3 Sv, met machtiging van de rechter-commissaris, d.d. 31 januari 2018, conservatoir beslag gelegd op de woning van klager en klaagster, alsmede de tegoeden van bovengenoemde bankrekeningen van klager en klaagster (a t/m c), ter verhaal van een eventueel te vorderen ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 339.819,16 nu jegens klager en klaagster de verdenking bestaat dat zij, al dan niet tezamen en in vereniging, zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling journalist die stiekem telefoongesprek opname

Rechtbank Midden-Nederland 25 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1723

Een 59-jarige journalist uit IJsselstein die in 2014 opnames maakte van een telefoongesprek tussen twee personen had dit niet mogen doen. De vrouw heeft zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, maar de rechtbank Midden-Nederland legt haar geen straf op.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Apotheekketen diende valse declaraties in bij zorgverzekeraars en zette preferentiebeleid naar eigen hand

Rechtbank Rotterdam 26 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3370

De apothekersorganisatie VAL B.V. heeft zich schuldig gemaakt aan het opmaken van zo’n 3,6 miljoen valse declaraties. Op de declaraties stonden andere artikelnummers van geneesmiddelen vermeld dan de nummers van de geneesmiddelen die werden verstrekt. VAL B.V. diende deze declaraties in bij zorgverzekeraars VGZ, CZ en Zilveren Kruis. Daarmee gaf de verdachte leiding aan verboden gedrag; op zijn initiatief werden de valse declaraties opgemaakt en ingediend. Dat gebeurde door middel van een aanpassing in de software van het declaratiesysteem. De verdachte wilde daarmee het - niet onomstreden - preferentiebeleid waaraan VAL B.V. was gebonden naar zijn eigen hand zetten. Volgens het preferentiebeleid mag de zorgverzekeraar bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof bepalen welke variant hij vergoedt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overtreding Wwft door autohandelaar: niet melden ongebruikelijke transactie en niet verrichten cliëntenonderzoek

Rechtbank Den Haag 12 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4299

De verdachte wordt verweten dat hij als feitelijk leidinggever ervoor verantwoordelijk is dat zijn (toenmalige) bedrijf in strijd met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft nagelaten meldingen te doen van twee ongebruikelijke transacties en voorts bij twee transacties heeft nagelaten (voldoende) cliëntenonderzoek te doen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeelde is in België veroordeeld tot betaling van 10 miljoen aan ontneming: Beroep op art. 27 Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie

Rechtbank Noord-Nederland 20 april 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1562

Op 12 september 2017 is namens veroordeelde bij akte beroep ingesteld tegen de op 24 juli 2017 genomen beslissing tot erkenning en tenuitvoerlegging van een op 2 december 2010 door het Hof van Beroep te Antwerpen (België) opgelegde beslissing tot confiscatie van een bedrag van € 10.000.000.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF