Uitspraak ontnemingszaak na in hoger beroep getroffen schikking met OM

Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:239

Het hof hecht eraan op te merken dat het in onderhavige zaak niet gaat om een schikking in de zin van artikel 511c van het Wetboek van Strafvordering. De in dat artikel geregelde situatie ziet op de totstandkoming van een schriftelijke schikking tussen het openbaar ministerie en de veroordeelde zolang het onderzoek ter terechtzitting bij de rechtbank nog niet is gesloten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eigenaar moet illegale winst uit asfaltberg afstaan

Rechtbank Oost-Brabant 1 mei 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2492

Een 69-jarige man uit Nuenen moet 374.072 euro aan de Staat betalen. Dit bedrag heeft hij volgens de rechtbank Oost-Brabant op illegale wijze verdiend door met zijn bedrijven de vergunningvoorschriften voor opslag van asfalt te overtreden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt omstandigheden waaronder hoofdelijke betalingsverplichting kan worden opgelegd

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:381

Bij de bepaling van het wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden uitgegaan van het voordeel dat de betrokkene in de concrete omstandigheden van het geval daadwerkelijk heeft behaald. Art. 36e, zevende lid, Sr voorziet daarbij in het opleggen van een individuele verplichting tot betaling van het totale geschatte bedrag aan voordeel dat door twee of meer verenigde personen uit een door hen gepleegd strafbaar feit wederrechtelijk is verkregen. Met de daarin voorziene regeling van een hoofdelijke betalingsverplichting is niet beoogd af te doen aan het reparatoire karakter van de ontnemingsmaatregel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Causaliteit tussen strafbare gedraging en verkregen voordeel bij ontnemingsmaatregel

Voor het opleggen van een ontnemingsmaatregel is in beginsel een causaal verband vereist tussen het begane strafbaar feit en het genoten voordeel. Er moet een vergelijking worden gemaakt tussen de werkelijke strafbare situatie en een hypothetische normconforme situatie. Indien tussen deze twee situaties geen financieel verschil bestaat voor de betrokkene, kan geen ontnemingsmaatregel worden opgelegd. Enkel wanneer gebruik wordt gemaakt van de abstracte berekenmethode, is voor de toepassing van de ontnemingsmaatregel geen causaal verband vereist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt: Witgewassen geldbedrag is niet automatisch wederrechtelijk verkregen voordeel

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:475

Het middel bevat onder meer de klacht dat de schatting van het door middel van of uit de baten van het in de strafzaak bewezenverklaarde witwassen, meermalen gepleegd, wederrechtelijk verkregen voordeel ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^