NVWA doet inval bij adviesbureau meststoffen verdacht van betrokkenheid bij mestfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag 19 november doorzoekingen uitgevoerd op 10 locaties in een onderzoek naar mestfraude. Het onderzoek richt zich op een adviesbureau voor de veehouderijbranche dat er van wordt verdacht een faciliterende rol te spelen bij mestfraude. Bij de actie zijn naast het adviesbureau ook nog 9 woningen en bedrijfsgebouwen doorzocht.

Read More
Print Friendly and PDF

Voor miljoenen beslag in onderzoek naar dienstverlener fraude met mest

De opsporingsdienst van de NVWA (NVWA- IOD) heeft met de FIOD en NVWA-Toezicht op 19 november in totaal tien locaties in Limburg doorzocht. Dit gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een agrarisch adviesbureau, dat met valsheid in geschrift mogelijk tientallen boeren heeft geholpen om te frauderen met mest.

Read More
Print Friendly and PDF

Moest rechtspersoon voor het inzamelen van afvalwater een begeleidingsbrief verstrekt krijgen of kon zij volstaan met opmaken van S-formulier?

Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8848

Naam verdachte rechtspersoon heeft de afvalstoffen ten onrechte ingenomen als ware het scheepsafvalstoffen en daarbij een S-formulier opgemaakt. De inzameling en verdere verwerking van de afvalstoffen zouden echter ook bij het verstrekken van een begeleidingsformulier niet tot een ander resultaat hebben geleid en ook zijn de afvalstoffen, doordat gebruik is gemaakt van een registratieformulier, niet aan toezicht en controle door de autoriteiten onttrokken.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Drie perspectieven op de illegale vogelhandel in Nederland

The Netherlands are considered as an important hub for the illicit trade in species of endangered birds protected by the CITES convention. In this article the authors analyze five substantial criminal cases from three different perspectives.

Read More
Print Friendly and PDF

OVAR: Vissen in Natura 2000-gebied. Na het plegen van tenlastegelegde feiten is de wetgeving aangepast en was het niet langer strafbaar.

Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2018:3637

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de verdachte zich op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De verdachte heeft tenlastegelegde feiten gepleegd in het Natura 2000 gebied ‘Rottum zone 1 Oost’. In dat deel van het gebied mocht toentertijd niet gevist worden door Nederlandse vissers in verband met het VIBEG-akkoord. Duitse vissers mochten hier echter wel vissen op basis van een uitzondering die voortkomt uit het Eems-Dollardverdrag.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Over het wegwerken van afvalstoffen door co-vergisting

Fermentation production processes for biofuel lead to sustainable energy, but the fermenters can also be used to dispose illegal wastes. Although it’s known that the fermentation business is susceptible for illegal behavior, so far little empirical research is carried out about the modus operandi and criminogenic factors. In this study a crime script analysis (CSA) is conducted to map the criminal process.

Read More
Print Friendly and PDF

GroenLinks: Veelplegeraanpak voor milieucriminelen nodig

De kans dat bedrijven die een milieudelict begaan dat vaker doen is groot. De handhaving schiet te kort, de pakkans is klein en de boete laag. De maatschappelijke kosten van de milieudelicten zijn vaak hoog; het brengt de leefomgeving van mensen in gevaar en het verwijderen van giftige stoffen uit bodem en water kost veel geld. GroenLinks wil daarom dat er voor bedrijven die meerdere malen de milieuregels overtreden, een veelplegeraanpak komt. 

Read More
Print Friendly and PDF

Veroordeling overtreding art. 5 BRZO en niet zo spoedig mogelijk (volledig) melden van een ongewoon voorval

Rechtbank Oost-Brabant 6 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5435

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het opzettelijk overtreden van artikel 5 lid 1 Brzo 2015. Verdachte heeft in de onderhavige zaak niet alle maatregelen getroffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. Als gevolg van de oplopende druk en het (gedeeltelijk) open staan van de bleedafsluiters en het stand-by nemen van de compressor vanaf de perszijde is waterstof ontsnapt, waardoor een explosie en een brand is ontstaan, waarbij een leiding(straat) werd aangestraald waardoor de brand had kunnen escaleren.

Read More
Print Friendly and PDF

Inspectie SZW intensiveert aanpak blootstelling gevaarlijke stoffen

Het kabinet investeert de komende jaren structureel € 50,5 miljoen per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het geld wordt onder meer ingezet ter bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Over illegale visserij, visfraude en criminologie

Illegal (IUU) fishing is a relatively understudied area within criminology. In this article the authors briefly describe what IUU fishing entails, what is known about the consequences of such fishing, and will list law enforcement issues. They illustrate how illegal fishing can be organized in different ways, and will give some examples of fish fraud. The authors also discuss the (massive) measurement issues. The ecological impact of IUU fishing constitutes an important reason for more research into this phenomenon.

Read More
Print Friendly and PDF