ILT intensiveert toezicht brandstofbranche

Producenten van blendstocks en handelaren die benzine en diesel voor West-Afrika of stookolie voor zeeschepen mengen, voldoen niet aan Europese regels voor chemische stoffen. Zij beschrijven niet welk risico mens en milieu lopen bij gebruik van hun brandstoffen. Zij melden niet of onvoldoende wat er in zit. Gebruikers, hulpverleners, toezichthouders en terminals hebben daardoor geen betrouwbaar beeld van de gevaren van de mengsels.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beslag voor 14 miljoen in onderzoek naar fraude met afval en mest

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen week voor in totaal 14.000.000 euro beslag gelegd bij drie bestuurders en bedrijven van een bio-vergistingsinstallatie in het noorden van de provincie Limburg. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met afval en mest door de bio-vergistingsinstallatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

RIVM analyseert incidenten gevaarlijke stoffen

Het RIVM heeft twaalf recente incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven in Nederland geanalyseerd. Het betreft incidenten waarvan de Inspectie-SZW in het afgelopen jaar het incidentonderzoek heeft afgerond. Twee keer ging het om een explosie en één keer om een brand. Bij de overige incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Drie gewonden hebben lichamelijk letsel opgelopen, vermoedelijk van herstelbare aard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR: Wet op de economische delicten biedt geen grondslag om de kosten van vernietiging van inbeslaggenomen goederen op verdachten te verhalen

Hoge Raad 10 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1134

Het middel houdt in dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de kosten van vernietiging van de inbeslaggenomen gewasbeschermingsmiddelen, waarvan het hof heeft vastgesteld dat die illegaal op de markt zijn gebracht en moeten worden onttrokken aan het verkeer, niet op grond van art. 8 aanhef en onder c van de Wet op de economische delicten (hierna: WED) op de verdachte zijn te verhalen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Over schurftige schapen, natte geiten, dorstige honden en dikke eekhoorns

Dit artikel geeft een update van twee eerdere artikelen die in dit tijdschrift verschenen. In de eerste plaats wordt jurisprudentie ten aanzien van de geldigheid van de dagvaarding besproken in Wet dieren-zaken. Daarnaast wordt de ondergrens van het onthouden van de nodige zorg, artikel 2.2 lid 8 Wet dieren, besproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM-cassatie: Vrijstelling van in art. 10.2 lid 1 Wet milieubeheer vervat verbod zich te ontdoen van afvalstoffen door deze buiten inrichting te storten

Hoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1086 en ECLI:NL:HR:2018:1076

Het middel keert zich tegen het oordeel van het Hof dat de verdachte een beroep toekomt op de vrijstelling van het in art. 10.2, eerste lid, Wet milieubeheer vervatte verbod zich te ontdoen van afvalstoffen door deze buiten een inrichting te storten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Pluimveehoudend echtpaar en hun bedrijf krijgen taakstraf en boete wegens het houden van kippen zonder de benodigde pluimveerechten

Rechtbank Overijssel 25 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2168 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2171

Een pluimvee houdend echtpaar uit Manderveen krijgt een taakstraf opgelegd van 180 uur wegens het houden van kippen zonder de benodigde pluimveerechten. De man en vrouw hadden in 2013, 2014 en 2015 zo’n 60.000 kippen op hun boerderij zonder pluimveerechten. De B.V en de Holding B.V krijgen beide een voorwaardelijke boete opgelegd van 45.000 euro, met een proeftijd van 2 jaar. De Holding B.V. moet aan de Staat ruim 106.000 euro betalen. Dat is het bedrag dat het bedrijf onterecht uitspaarde doordat het geen pluimveerechten had gekocht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De hoogtepunten uit vijf jaren milieustrafrechtjurisprudentie

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de jurisprudentie op het gebied van het milieustrafrecht over de afgelopen vijf jaren (2013-2018). De zaken tegen Odfjell, Trafigura, Dow Benelux en Chemiepack komen aan de orde. Daarnaast wordt jurisprudentie behandeld waaruit volgt dat rechters kritisch beoordelen of het OM ontvankelijk is, of de relevante delictsbestanddelen bewezen kunnen worden, of voldaan is aan de vereisten voor daderschap en/of deelneming en of de overtreding opzettelijk is begaan. Ook worden relevante ontnemingsuitspraken gesignaleerd. De auteur sluit af met een blik op de toekomst.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG in milieuzaak over asbest in verbouwde kippenstallen & feitelijk leidinggeven

Parket bij de Hoge Raad 26 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:653

Verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan het laten verbouwen van de kippenstallen zonder voorzorgsmaatregelen te nemen (feit 1), zonder te beschikken over een asbestinventarisatierapport (feit 2), door een bedrijf dat niet in het bezit is van een certificaat als bedoeld in art. 4.54d, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (feit 3) en dat de werknemers van dat bedrijf bij het verwijderen van delen van de wanden uit de kippenstallen onvoldoende bescherming is geboden (feit 4). Het hof heeft de verdachte vrijgesproken van de onder 1 t/m 4 tenlastegelegde opzetmisdrijven door telkens tot een vrijspraak te komen voor het bestanddeel ‘opzettelijk’, omdat uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat verdachte wist dan wel bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zich in de wandbeplating asbest bevond. Wat resteert is een bewezenverklaring van feitelijk leidinggeven aan een viertal overtredingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vier aanhoudingen in onderzoek naar illegale dumping radioactief schroot

De politie heeft in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket vier verdachten aangehouden. Het gaat om een schroothandelaar uit Zuidoost Drenthe, twee schroothandelaren uit Zuidwest Friesland en één uit de kop van Overijssel. De vier mannen worden ervan verdacht dat ze mensen opzettelijk aan radioactieve straling hebben blootgesteld en van het aanbieden van radioactief metaalafval, wat in strijd is met de regels. Het betrof in totaal 25 ton metalen ballastblokken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF