Artikel: Minder geheimhouding, meer milieubescherming

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het Aarhus Verdrag werd ondertekend. Met de daarin geregelde procedurele rechten – zoals toegang tot milieu-informatie en deelname aan besluitvormingsprocessen – is beoogd op pan-Europese schaal de positie van milieuorganisaties te verstevigen. “Leden van het publiek” moeten voorts de mogelijkheid hebben om “het handelen en nalaten van privé-personen en overheidsinstanties te betwisten” voor zover die strijdig zijn met het nationale milieurecht (artikel 9 lid 3 Verdrag van Aarhus). 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling rechtspersoon wegens opzettelijk overtreden artt. 8.1 en 18.18 Wet milieubeheer & meermalen opzettelijk overtreden van art. 25 Lozingenbesluit bodembescherming

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3495

Verdachte heeft het belang van de naleving van de vergunningsplicht miskend. Zij heeft door het bewezenverklaarde handelen de mogelijkheid van de overheid om verdachtes bedrijfsactiviteiten en de gevolgen daarvan voor het milieu middels voorschriften te reguleren ondermijnd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De in art. 45 GWWD en art. 5, vierde lid van het Besluit Welzijn Productiedieren neergelegde regeling is niet aan te merken als lex specialis ten opzichte van art. 37 GWWD

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 augustus 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3493

Verdachte, veehouder, heeft de nodige verzorging aan zijn runderen onthouden. De verdachte heeft daarbij niet voldoende oog gehad voor de gezondheid en het welzijn van die dieren. Uit het dossier komt naar voren dat de ten laste gelegde feiten hebben kunnen plaatsvinden omdat de bedrijfsvoering structureel gebreken vertoont. Verdachte heeft op geen enkele wijze meegewerkt aan een oplossing. Hij wenst niet te communiceren met medewerkers van de NVWA en hij blijft, overtuigd van zijn gelijk, doorgaan met zijn wijze van bedrijfsvoering, zonder vatbaar te zijn voor andere standpunten daaromtrent.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overtreding Wet natuurbescherming met off-the-road motoren?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7151

Het hof stelt vast dat verdachte en zijn medeverdachten op 24 januari 2016 door het Natura 2000-gebied Holtingerveld zijn gereden met hun off-the-road motor. Ter zitting van het hof heeft verdachte de route aangewezen die hij met zijn medeverdachten heeft gereden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overtreding EVOA wegens vervoeren vervuilde plastic zakken

Rechtbank Amsterdam 5 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5538

Verdachte wordt verweten dat zij in februari en/of maart 2016 de verordening voor de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) heeft overtreden en dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift. De rechtbank zal hierna specifieker op de beschuldiging ingaan. De tekst van de tenlastelegging is opgenomen in de bijlage die aan dit vonnis is gehecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wijziging van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten: saneren van verontreiniging onder asbestdak

Het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten, op dit moment in behandeling bij de Tweede kamer, houdt verband met een wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel dat op 2 februari 2017 werd ingediend, moet het mogelijk maken via het Asbestverwijderingsbesluit een verplichting tot actieve verwijdering op te leggen voor asbest(producten) in bouwwerken of objecten, verontreiniging die hier het gevolg van is of afvalstoffen van asbestproducten die in het milieu terecht zijn gekomen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Opsporingsdienst NVWA doet invallen in 2 bedrijfspanden

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op woensdag 5 september 2018 twee bedrijfslocaties doorzocht. Dit in het kader van een opsporingsonderzoek naar vermoedelijk illegale handel in partijen vis die het toegestane gehalte kwik overschrijden. Daarbij is (digitale) administratie en ander bewijsmateriaal in beslag genomen. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Actualiteiten Afvalstoffenrecht

Op het gebied van het afvalstoffenrecht kwamen in rechtszaken in de afgelopen tijd geen ingrijpende uitspraken voor. Maar wel werd de kiem gelegd voor nieuwe jurisprudentie. Zo heeft de Nederlandse strafrechter het Europese Hof van Justitie ingeschakeld ter interpretatie van het afvalstoffenbegrip en dat is niet voor de eerste keer. En in een, eveneens Nederlandse, beroepsprocedure dient de bestuursrechter het onderscheid tussen nuttige toepassing en verwijdering scherper te stellen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Doeltreffend, evenredig en afschrikkend: de Europese maatstaf voor de straftoemeting in milieuzaken

In de loop van 2017 overwoog de Nederlandse strafrechter in twee milieuzaken dat de op te leggen straf doeltreffend, evenredig en afschrikkend moest zijn. Bij vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 24 januari 2017 werd de verdachte voor het feitelijke leiding geven aan verschillende vormen van illegale overbrenging van afval in de zin van de EVOA en aan valsheid in geschrift, begaan door een rechtspersoon, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Provincie Noord-Holland maakt overtredingen chemiebedrijven direct openbaar

Gaat een chemiebedrijf in Noord-Holland na 1 september van dit jaar de fout in, dan wordt dat gelijk openbaar gemaakt. Ook als er geen (direct) gevaar is voor omwonenden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF