OM eist gevangenisstraf tegen man die zich voordeed als arts en patholoog

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijkgeëist tegen een 58-jarige man uit Bennekom. Het OM verdenkt de man ervan dat hij zich ten onrechte heeft uitgegeven als arts en patholoog in binnen- en buitenland. De werkwijze van de man kwam in 2015 aan het licht, nadat werkgevers ontdekten dat hij geen geldige diploma’s kon overleggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De meldplicht van de arts

Aan de bij euthanasie cruciale meldplicht van de arts wordt in zo’n 20% van de gevallen niet voldaan. Op z’n minst in een aantal daarvan is sprake van euthanasie in de zin van art. 293 lid 1 Sr. Deze bijdrage gaat na wat de oorzaken hiervan zijn. Vervolgens worden de plaats van de meldplicht in het juridische systeem en de strafbaarstelling van het niet melden geanalyseerd. De oplossing wordt niet gezocht in een aanpassing van juridische kwalificaties of controlemechanismen, maar in een niet geheel vrijblijvende verbeterde toepassing van het bestaande juridische kader op basis van betere kennis bij alle betrokkenen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak in hulpeloze toestand laten van hulpbehoevende & dood door schuld. Keuze vervolging tegen verdachte als privépersonen en niet als feitelijk leidinggevende van thuiszorginstelling.

Gerechtshof Amsterdam 18 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4663

Uit de stukken leidt het hof af dat deze verplichting op de rechtspersoon naam BV rustte, waarvan de verdachte ten tijde van het ten laste gelegde algemeen directeur was. Het openbaar ministerie heeft ervoor gekozen vervolging in te stellen tegen de verdachte als privépersoon, en niet in haar hoedanigheid als feitelijk leidinggevende van de rechtspersoon naam BV in de zin van artikel 51, tweede lid, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Nu ten aanzien van de verdachte als privépersoon niet gesproken kan worden van een uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting om slachtoffer te verplegen en/of verzorgen, dient de verdachte reeds om die reden te worden vrijgesproken van hetgeen haar primair is ten laste gelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Verdachte artsen | De verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht

Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische tuchtzaak als een strafzaak volgen. In dit boek onderzoekt de auteur de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht en in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden gevoerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wijziging Wet BIG

Als gevolg van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer op 10 juli 2018 heeft aangenomen, wordt de Wet BIG op een aantal punten (aanzienlijk) gewijzigd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de wijzigingen die zullen plaatsvinden als het wetsvoorstel – naar verwachting begin 2019 – in werking treedt.

Read More
Print Friendly and PDF ^