Artikel: Blowing the tax whistle | De fiscale tipgeversregeling in de Verenigde Staten

De tipgeverszaak heeft in Nederland tot discussie geleid over de vraag of de Nederlandse Staat tipgevers zou moeten betalen voor informatie. Het beleid dat daarover bestaat, dateert uit de vorige eeuw en is bovendien zeer summier geformuleerd. In de discussie over de Nederlandse tipgeversregeling, kunnen twee aspecten worden onderkend, namelijk 1. óf de Nederlandse Staat voor informatie van tipgevers zou moeten betalen en 2. óf, en zo ja hoe, dat in de wet moet worden verankerd. Anders dan in Nederland, bestaat in de Verenigde Staten al een wettelijk geregelde mogelijkheid om fiscale tipgevers (‘whistleblowers’) te belonen, die in dit artikel onder de loep wordt genomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Klokkenluiden | Donderdag 17 november 2016

Tijdens deze cursus wordt het fenomeen ‘klokkenluiden’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Aandacht wordt besteed aan zowel strafrechtelijke als arbeidsrechtelijke aspecten bekeken vanuit zowel het perspectief van de medewerker als de onderneming.

Read More
Print Friendly and PDF ^

'De wet Huis voor klokkenluiders bezien vanuit de werkgever en zijn organisatie'

Op 1 maart jl. is het wetsvoorstel Huis voor de klokkenluiders aangenomen door de Eerste Kamer. Deze bijdrage belicht de nieuwe regels voor de melding binnen de eigen organisatie van een vermoede misstand, en voor een externe melding bij de toezichthouder of bij het Huis voor klokkenluiders. Lees verder:

 

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op WPNR. 

 

Print Friendly and PDF ^

'Klokkenluiderswet reeds achterhaald?'

Na een langdurig voorbereidingsproces met politiek ingegeven compromissen, is De Wet Huis voor klokkenluiders bijna een feit. Inmiddels is op 20 april 2015 ook de Vierde-antiwitwasrichtlijn aangenomen. Als ‘novum’ bevat deze richtlijn in art. 61 een tot nu weinig kritisch beschouwde bepaling die beoogt klokkenluiders te beschermen. In dit artikel worden beide afzonderlijk beschouwd en tenslotte tegenover elkaar geplaatst. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^

De wenselijkheid van een transparante tipgeldregeling voor strafbare klokkenluiders

Klokkenluiders die misstanden binnen een bedrijf in de openbaarheid brengen hebben in Nederland een weinig benijdenswaardige positie. Ze worden door werkgevers weggezet als lastpakken en blijven vaak berooid achter, omdat ze geen werk meer kunnen vinden. De tipgeldregelingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de fiscus kunnen in financieel opzicht enige soelaas bieden, maar zodra de klokkenluider zelf ook strafbare feiten heeft gepleegd, kan hij hier geen beroep meer op doen. Een strafbare klokkenluider kan volgens de Hoge Raad alleen worden beschouwd als kroongetuige en kan formeel niet beide zijn. Aan een kroongetuige kan echter alleen strafvermindering worden aangeboden en een financiële beloning is nadrukkelijk uitgesloten. Bovendien nam de Regering in 2005 als standpunt in dat ‘criminele klokkenluiders’ altijd moeten worden vervolgd. Dat de behandeling van deze klokkenluidende kroongetuigen niet altijd strookt met het rechtsgevoel, blijkt uit de behandeling van klokkenluider Ad Bos, die een grote bouwfraude aan het licht bracht. Dit artikel streeft ernaar de wenselijkheid van een transparante tipgeldregeling voor strafbare klokkenluiders te onderstrepen. Een voorbeeld kan worden genomen aan de Verenigde Staten, waar de klokkenluider niet meer wordt gezien als een snitch, maar juist na jarenlange ervaring onmisbaar wordt geacht bij het aan het licht brengen van misstanden die de overheid niet zelf kan opsporen. In dit artikel zullen allereerst de tot dusver bekende Nederlandse tipgeldregelingen aan bod komen. Vervolgens zal een aantal Amerikaanse tipgeldregelingen worden behandeld. Hierna volgt korte beschouwing van de literatuur over de wenselijkheid van de invoering van een tipgeldregeling en wordt er afgesloten met een conclusie waarin de wenselijkheid van een duidelijke transparante tipgeldregeling voor strafbare klokkenluiders zal worden bepleit.

Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het NJB. 

 

Print Friendly and PDF ^