Afwijzing herzieningsverzoek

Hoge Raad 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:809

Verdachte is veroordeeld wegens feitelijk leiding geven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting (art. 68 jo. 69 AWR) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr) door 2 vennootschappen en witwassen van ten onrechte door de Belastingdienst uitgekeerde geldbedragen (art. 420bis.1.b Sr).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Is sprake van het verrichten van taxivervoer indien daadwerkelijke betaling achterwege is gebleven?

Hoge Raad 4 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:782

Het eerste middel klaag in de kern over het oordeel van het hof dat voor de toepasselijkheid van art. 76 lid 1 Wp 2000 niet van belang is of al dan niet daadwerkelijk is betaald voor het vervoer, zo lang het opzet van de vervoerder van tevoren was gericht op het tegen betaling verrichten van personenvervoer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opzetheling registratietag: wist verdachte "ten tijde van" voorhanden krijgen van registratietag dat het een door misdrijf verkregen goed betrof?

Hoge Raad 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:723

Het middel klaagt over de motivering van het onder 1 bewezenverklaarde, in het bijzonder over het onderdeel dat de verdachte "ten tijde van" het voorhanden krijgen wist dat de registratietag een door misdrijf verkregen goed betrof.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming: toepassing geven aan art. 36e Sr (nieuw) als feiten zijn gepleegd vóór wetswijziging?

Hoge Raad 4 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:841

Het middel klaagt dat het Hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd toepassing heeft gegeven aan art. 36e Sr zoals deze bepaling luidt sinds de wetswijziging van 1 juli 2011, terwijl de strafbare feiten waaruit het voordeel zou zijn verkregen dateren van voor deze wetswijziging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR: uittreksel justitiële documentatie is een schriftelijk bescheid a.b.i. art. 339 Sv

Hoge Raad 21 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:721

In de bestreden uitspraak ligt als oordeel van het Hof besloten dat het uittreksel justitiële documentatie een schriftelijk bescheid als bedoeld in art. 339, eerste lid aanhef en onder 5°, Sv betreft. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting.

Read More
Print Friendly and PDF ^