Beslag woonhuis klaagster i.h.k.v. strafzaak tegen echtgenoot voor gewoontewitwassen: HR herhaalt overwegingen situatie waarin beslag rust op inbeslaggenomen voorwerp en derde teruggave verzoekt

Hoge Raad 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1952

Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de rechter in een geval als het onderhavige, waarin op de voet van art. 94a Sv beslag rust op het inbeslaggenomen voorwerp en een derde in een beklagprocedure op de voet van art. 552a Sv om teruggave verzoekt, als maatstaf moet aanleggen of zich het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel is dat die derde als eigenaar van dat inbeslaggenomen voorwerp moet worden aangemerkt en daarvan in zijn beslissing blijk moet geven. Indien die derde als eigenaar wordt aangemerkt, zal de rechter tevens moeten onderzoeken, en daarvan blijk moeten geven, of zich de situatie van art. 94a, vierde of vijfde lid, Sv voordoet.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beraadslaging in hoger beroep n.a.v. het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep ex art. 422 lid 2 Sv

Hoge Raad 9 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1887

Het middel klaagt dat het hof in strijd met art. 422, tweede lid, Sv slechts heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep. De toelichting houdt in dat in het arrest is opgenomen dat het is gewezen ‘naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep’. Op grond van artikel 422, tweede lid, Sv dient de beraadslaging in hoger beroep eveneens te geschieden naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg. De verdachte zou door het niet naleven van dit voorschrift in zijn belangen zijn geschaad.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanvraag herziening na veroordeling voor feitelijk leiding geven aan het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd)

Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1825

De bij de aanvraag overgelegde documenten en deskundigenrapporten komen in de kern erop neer dat door A B.V. in de in de bewezenverklaring vermelde periode over het project projectnaam wel voldoende omzetbelasting is opgegeven. De in voormelde documenten en rapporten vervatte beschouwingen en conclusies bevatten evenwel geen feiten en/of omstandigheden die als een novum in de vorenbedoelde zin kunnen worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Controle van auto vanwege buitenlands kenteken onder omstandigheden toelaatbaar

Hoge Raad 9 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1872

Het controleren van het rijbewijs omdat de bestuurder in een auto rijdt met een kenteken uit een bepaalde groep landen is onder omstandigheden toelaatbaar. Deze omstandigheden moeten worden vermeld in de uitspraak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Betrekken beroep op familiaire verschoningsrecht in bewijsmotivering

Het middel komt op tegen de bewezenverklaring van in het bijzonder het medeplegen en bestaat uit twee deelklachten, die beide betrekking hebben op de vraag of het hof in dit geval het uitblijven van een aannemelijke verklaring mocht betrekken bij de bewijsvoering. De tweede deelklacht klaagt dat het Hof ten onrechte in zijn overwegingen omtrent het gebezigde bewijsmateriaal heeft betrokken dat de verdachte niet een aannemelijke verklaring heeft gegeven voor het kort na de diefstal voorhanden hebben van de gestolen aanhangwagen, nu de verdachte zich kon beroepen op het verschoningsrecht als bedoeld in art. 217, aanhef en onder 2°, Sv.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Medeplegen valsheid in geschrift & ambtelijke omkoping door werkmeester van de reclassering: Uos dat verdachte zich t.a.v. de taakgestrafte A niet schuldig kan hebben gemaakt aan tlgd. feiten

Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1815

Het eerste middel klaagt dat het hof is afgeweken van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt inhoudende dat op drie bepaalde dagen de verdachte zich niet schuldig heeft kunnen maken aan (medeplegen van) valsheid in geschrift en het (medeplegen van) passieve omkoping omdat de verdachte op die dagen niet aanwezig was op de plek waar de taakgestrafte betrokkene 1 zijn taakstraf zou moeten voldoen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kan in reclasseringsrapport genoemd telefoongesprek met verdachte worden aangemerkt als omstandigheid waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend was?

Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1821

Het Hof heeft blijkens zijn hiervoor weergegeven overwegingen - in reactie op het betoog van de raadsman dat, kort gezegd, de verdachte alleen wist van een openstaande werkstraf van 30 uren en niet van de bij het vonnis van de Politierechter opgelegde werkstraf van 240 uren - op basis van de rapportage van de reclassering vastgesteld dat de verdachte in of rond juli 2014 telefonisch contact heeft gehad met een reclasseringsmedewerker over de uitvoering van de in de onderhavige strafzaak aan de verdachte opgelegde werkstraf van 240 uren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Profijtontneming gewoontewitwassen: In mindering brengen op w.v.v. van waarde verbeurdverklaarde voorwerpen?

Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1768

Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 3 november 2016 – onder vernietiging van het beroepen vonnis – het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op een bedrag van € 72.087,- en de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling van datzelfde bedrag aan de staat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR over “zich wederrechtelijk toe-eigenen” bij verduistering

Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1765

In de tenlastelegging en bewezenverklaring is het begrip 'zich wederrechtelijk toe-eigenen' kennelijk gebezigd in de betekenis die daaraan in art. 321 Sr toekomt. Van zodanig toe-eigenen is sprake indien een persoon zonder daartoe gerechtigd te zijn als heer en meester beschikt over een goed dat aan een ander toebehoort (vgl. onder meer HR 13 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:57).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hoge Raad introduceert digitaal procederen in strafzaken

Met ingang van 17 december 2018 wordt het mogelijk om bij de Hoge Raad digitaal te procederen in strafzaken. Vooralsnog staat deze mogelijkheid alleen open in reguliere strafzaken (dagvaardingszaken) en ontnemingszaken waarin op of na 17 december 2018 beroep in cassatie wordt ingesteld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF