Profijtontneming: Toerekenen van voordeel - via resultaat van de maatschap - aan notaris conform (maatschaps)contract (Klimop)

Gerechtshof Amsterdam 8 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1550

De raadsman heeft bepleit dat door verplichtingen voortvloeiend uit de wet en bepalingen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het maatschapscontract, de inkomsten vielen in de maatschap en derhalve mede aan de maat naam 1 zijn toegekomen, waardoor zij niet van (alleen) de veroordeelde in privé kunnen worden ontnomen. Het voordeel moet in aanmerking genomen worden in de jaren waarin de betalingen hebben plaatsgehad, aldus de raadsman.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete na niet melden contante betaling van een luxe personenauto

Gerechtshof Den Haag 6 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2018:3951

De verdachte heeft, als feitelijk leidinggever van een vennootschap, nagelaten om (tijdig) een ongebruikelijke transactie als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te melden bij het daartoe bestemde meldpunt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

LOVS-oriëntatiepunt Fraude van toepassing op witwassen, indien dit in een frauduleuze context heeft plaatsgevonden

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1970

Er is geen specifiek LOVS-oriëntatiepunt met betrekking tot witwassen. Het oriëntatiepunt Fraude is van toepassing verklaard op witwassen, indien dit in een frauduleuze context heeft plaatsgevonden. Deze frauduleuze context is naar het oordeel van het hof aanwezig nu het witwassen voor een belangrijk deel gepaard ging met valse facturen en belastingfraude.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vernietiging informatiebeschikking na gebruik verschoningsgerechtigd materiaal door Inspecteur

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1566

De zaak betrof een geschil tussen de Belastingdienst en een ondernemer die in 2009 gewond was geraakt bij de vliegramp met een toestel van Turkish Airlines op Schiphol. De man ontving enkele miljoenen schadevergoeding, onder meer wegens gederfde inkomsten, maar nam dit niet op in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof DH plaatst vraagtekens bij “gebleken onschuld criterium” en stelt prejudiciële vragen aan HR

Gerechtshof Den Haag 25 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1584 (Civiel recht)

De uitspraken van het EHRM roepen de vraag op of het b-criterium, zoals dat in de rechtspraak wordt toegepast, (nog) voldoet aan de eisen van art. 6 lid 2 EVRM zoals dit (thans) door het EHRM wordt uitgelegd. Meer in het bijzonder roept het b-criterium de vraag op of de eis, dat uit de uitspraak of anderszins uit de stukken betreffende de niet met een bewezenverklaring geëindigde strafzaak blijkt van de onschuld van de verdachte,

Read More
Print Friendly and PDF ^