Omvat “daadwerkelijke deelname” aan het politieverhoor inzage en/of afschrift van het complete strafdossier voorafgaand aan eerste inhoudelijke verhoren en beschikking over ontlastende informatie?

Parket bij de Hoge Raad 1 oktober 2019, ECLI:NL:PHR:2019:970

De verdediging heeft het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen op verschillende momenten tijdens het proces gedaan. In de kern komt dit verzoek erop neer dat het Hof van Justitie moet worden gevraagd naar de uitleg van “daadwerkelijke deelname” van de verdediging (en de verdachte) aan het politieverhoor. “Daadwerkelijke deelname” omvat volgens de verdediging inzage en/of afschrift van het complete strafdossier voorafgaand aan de eerste inhoudelijke verhoren bij de politie en de beschikking over voor de verdachte ontlastende informatie ten aanzien van de formele beschuldiging door de politie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verjaring vordering benadeelde partij staat niet in de weg aan bij veroordeling stellen van bijzondere voorwaarde van vergoeden van schade door verdachte

Hoge Raad 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1474

Het middel houdtin dat nu het hof de vorderingen van de benadeelde partijen wegens verjaring niet-ontvankelijk heeft verklaard, het niet de bijzondere voorwaarde had mogen stellen dat de verdachte de benadeelde partijen hun schade moet vergoeden. Volgens de steller van het middel is de beslissing van het hof rechtens onjuist dan wel is de strafoplegging op dit punt ontoereikend gemotiveerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoek ex 591a Sv: Standpunt OM dat moet worden afgewezen omdat sprake was van een bewijsbare zaak is niet de juiste maatstaf

Rechtbank Amsterdam 4 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7186

De onschuldpresumptie verbiedt niet dat rekening wordt gehouden met de destijds bestaande verdenkingen, maar stelt wel grenzen waarbinnen deze beoordeling kan plaatsvinden. Voorbeelden daarvan worden gegeven in het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak Ashendon en Jones tegen het Verenigd Koninkrijk (15 december 2011, NJ 2013/35).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Wetgeving straf- en strafprocesrecht in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

In de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba is al enige tijd een herziening gaande van het straf- en strafprocesrecht. Onlangs is door de commissie herziening Wetboek van Strafvordering een vernieuwd concept aangeboden aan de ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken van de strafwetgeving en de wetgeving op het gebied van het strafprocesrecht weergegeven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Staat strafkorting op de bijstandsuitkering van verdachte wegens bijstandsfraude in de weg staat aan strafvervolging?

Hoge Raad 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1352

Het eerste middel klaagt dat het hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat geen sprake is van een uitzonderlijke — van andere gevallen waarin een bestuursrechtelijk en een strafrechtelijk traject samenlopen, afwijkende — situatie die op gespannen voet staat met het beginsel dat iemand niet twee maal mag worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit en derhalve de strafvervolging van de verdachte ter zake van feit 1 niet in strijd is met beginselen van een goede procesorde.

Read More
Print Friendly and PDF ^