Is publieke verontwaardiging niet veel bedreigender voor een bedrijf dan een boete van de toezichthouder?

Publieke verontwaardiging over het niet-naleven van regels door bedrijven kan leiden tot een afname van de klandizie. Maar kunnen handhavende instanties hier ook hun voordeel mee doen? In het rapport Publiek als Scherprechter van onder andere NSCR-onderzoeker Henk Elffers wordt nagegaan in hoeverre het stimuleren van publieke verontwaardiging over regelovertreding door bedrijven een goed idee is voor de handhavingsinstanties én of het de naleving van wet- en regelgeving bevordert.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor autobedrijf na stelselmatige btw-carousselfraude

Tonny Keijzers Auto’s B.V. (TKA) uit Apeldoorn heeft een door het OM opgelegde strafbeschikking in de vorm van een boete van 750.000 euro aan de Staat betaald. Het OM verwijt het bedrijf stelselmatige btw-carousselfraude bij de handel in auto’s, waardoor verdachten circa 1,8 miljoen euro te weinig belasting hebben betaald. Door op deze wijze te frauderen heeft de autohandelaar volgens het OM een oneerlijk voordeel gehaald ten opzichte van andere autohandelaren, die wel btw-belasting moesten afdragen. Het nadeel dat de schatkist heeft geleden wordt alsnog betaald door verdachten aan de fiscus.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vijf regels bij bekendmaken van fiscale vergrijpboetes

Bij het opleggen van een fiscale vergrijpboete moet de inspecteur onderbouwen waarom naar zijn mening een boete moet worden opgelegd (de mededelingsplicht). Hij moet de feiten en omstandigheden opsommen waaruit hij afleidt dat de belastingplichtige opzettelijk of met grove schuld te weinig belasting heeft betaald. Over zo’n juridisch etiket op het feitencomplex kan in bezwaar en beroep worden getwist. Daarbij is de inspecteur gebonden aan een aantal regels.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Is milde bestraffing van vormverzuimen wenselijk?

Dat er in strafrechtelijke onderzoeken nogal eens iets mis gaat is alom bekend. Vormverzuimen staan in menig strafzaak daarom hoog op de agenda van de verdediging. Artikel 359a Sv biedt een mechanisme dat moet waarborgen dat politie en justitie zich aan de strafvorderlijke regels houden. Als dat niet gebeurt, kunnen daar gevolgen aan worden verbonden door de strafrechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar etnisch profileren door Belastingdienst

De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar de verwerking van bijzondere persoonsgegevens zoals nationaliteit bij de Belastingdienst. Meer specifiek wordt onderzoek gedaan naar discriminatie door de Belastingdienst bij de opsporing van fraude. Het vermoeden is dat mensen met een tweede nationaliteit op grote schaal slachtoffer werden van 'etnisch profileren' door de Afdeling Toeslagen van de Belastingdienst.

Read More
Print Friendly and PDF ^