Gevangenisstraffen voor bestuurder en eigenaar Amsterdams trustkantoor

Rechtbank Amsterdam 10 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8767, ECLI:NL:RBAMS:2018:8770, ECLI:NL:RBAMS:2018:8778 en ECLI:NL:RBAMS:2018:8786

Een voormalige eigenaar van trustkantoor Caute Management krijgt 36 maanden gevangenisstraf en een voormalige bestuurder krijgt 1 jaar gevangenisstraf (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) en 240 uur werkstrafvoor het jarenlang opzetten en gebruiken van schijnconstructies waarmee zij fiscale fraude en corruptie faciliteerden. De rechtbank vindt ook bewezen dat de mannen door hun werkwijze hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. De oud-eigenaar wordt bovendien gezien als leidinggever aan die organisatie: dat is een strafverzwarende omstandigheid.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: De Wet transparant toezicht financiële markten

In deze bijdrage wordt de Wet Transparant Toezicht kritisch onder de loep genomen. Meer in het bijzonder wordt onderzocht of inderdaad is voorzien in adequate rechtsbescherming. Daartoe wordt hierna eerst aandacht besteed aan de aanleiding, het doel en de strekking van de Wet Transparant Toezicht.

Read More
Print Friendly and PDF

Taakstraf voor overtreding Wet toezicht trustkantoren

Rechtbank Den Haag 16 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13626 en ECLI:NL:RBDHA:2018:13653

De rechtbank Den Haag heeft vandaag twee verdachten veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren voor het overtreden van de Wet toezicht trustkantoren. Zij hebben samen feitelijke leiding gegeven aan strafbare gedragingen van een rechtspersoon in Nederland. Deze rechtspersoon heeft, als onderdeel van een organisatie, werkzaamheden verricht, gericht op het verlenen van trustdiensten door een trustkantoor op Cyprus dat niet beschikte over een vergunning van De Nederlandsche Bank.

Read More
Print Friendly and PDF

Leestip: Handboek Marktmisbruik

Deze uitgave maakt de lezer wegwijs in het marktmisbruikregime zoals dit geldt sinds het in werking treden van de Verordening Marktmisbruik. Daarmee is het boek onmisbaar voor zowel wetenschap als praktijk.

Read More
Print Friendly and PDF

Strengere bedrijfsvoering trustsector in consultatie

Een aantal regels uit de Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt bij algemene maatregel van bestuur uitgewerkt, waaronder voorschriften voor de naleving van procedures binnen een organisatie.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Financieel recht in crisis?

Regeldruk begint een probleem te worden voor de financiële sector. In reactie op de financiële crisis heeft de Europese Commissie in sneltreinvaart een ingewikkeld bouwwerk opgetrokken van maar liefst veertig nieuwe richtlijnen en verordeningen. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben bovendien ook op eigen houtje de regulatoire teugels aangetrokken. Het gevolg: een stortvloed aan nieuwe regelgeving voor de Europese en Nederlandse financiële sector.

Read More
Print Friendly and PDF

De Wet transparant toezicht financiële markten: een verschuiving naar meer openheid in het financieel toezicht

In deze bijdrage wordt het voorstel voor de Wet transparant toezicht financiële markten besproken, dat wezenlijk is gewijzigd ten opzichte van het consultatievoorstel. Met het voorstel krijgen DNB en de AFM aanvullende transparantiebevoegdheden om i) direct te kunnen reageren op uitlatingen van een overtreder, en ii) in meer gevallen een openbare waarschuwing af te kunnen geven.

Read More
Print Friendly and PDF

AFM deelt minder boetes uit

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar minder boetes opgelegd dan een jaar eerder. Ook formele en informele maatregelen waren minder talrijk, zo blijkt uit het jaarverslag van de toezichthouder. De AFM zelf zegt dat de nadruk ook vooral lag op het voorkomen van problemen.

In totaal deelde de AFM in 2017 twaalf keer een boete uit. Die zaken waren samen goed voor een bedrag van 4,1 miljoen euro. Er werden 81 formele maatregelen genomen, zoals lasten onder dwangsom, het intrekken van vergunningen of openbare waarschuwingen. Informeel werd 450 keer aan de bel getrokken. Dit gebeurde onder meer door gesprekken te voeren en met het versturen van waarschuwingsbrieven.

Verder richtte de toezichthouder zich op het oplossen van langlopende problemen in de markt. Als voorbeeld noemt de AFM de invloed die zij heeft uitgeoefend bij ruim veertig aanbieders van consumptieve kredieten, zodat consumenten zicht krijgen op een schuldenvrije toekomst. Ook dook de toezichthouder op het inzichtelijk maken van de risico's voor consumenten die een aflossingsvrije hypotheek hebben.

Andere dossiers die de AFM afgelopen jaar aankaartte waren kwesties omtrent beleggingsverzekeringen, het oplossen van het rentederivatendossier voor ondernemers. Verder houdt de AFM een vinger aan de pols bij de verbeteringen bij accountants. Dit omdat eerder bleek dat controles op jaarrekeningen te wensen overlieten.

Door nieuwe technologieën heeft de AFM meer instrumenten in handen gekregen om risico's voor consumenten vroegtijdig te signaleren, om daarmee ook marktproblemen te voorkomen. Ook werden meerdere experimenten gedaan, onder meer bij hypotheekaanbieders en telecombedrijven voor het verkrijgen van inzicht. Daarnaast richtte de toezichthouder zich op het veranderen van gedrag bij financiële ondernemingen.

Data-analyse is volgens de AFM ook belangrijk in het toezicht op de kapitaalmarkten. Nieuwe Europese regels maken dat er ook meer data beschikbaar zijn, waarmee trends en risico's ook eerder in het vizier van de toezichthouder komen.

Bron: Europa Nu

 

Print Friendly and PDF

Artikel: Het mededelen van voorwetenschap, een probleem of een recht?

Bij marktmisbruikbestrijding worden steeds zwaardere punitieve middelen ingezet. Deze bestrijding betekent dus kennelijk veel. Maar wat rechtvaardigt dit scherper handhavingsklimaat nu echt? Dit is aanleiding om het verbod op het wederrechtelijk meedelen van voorwetenschap (‘het mededelingsverbod’) hieronder nader te onderzoeken. Daarbij wil de auteur een aanzet geven voor een nader kader bij het mededelingsverbod, waarbij economische welvaartmaximalisatie meer centraal staat.

Read More
Print Friendly and PDF

Wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 ingediend

Op 15 maart jl. is het Wetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt tot verdergaande regulering van het verlenen van trustdiensten. De normen waaraan trustkantoren moeten voldoen worden aangescherpt en het instrumentarium dat De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als toezichthouder kan inzetten wordt uitgebreid. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.

Read More
Print Friendly and PDF