Artikel: Hoe achtergehouden informatie door feitelijk leidinggevers Imtech mede noodlottig werd

Op 13 augustus 2015 werd het aan de beurs te Amsterdam genoteerde bedrijf Koninklijke Imtech N.V. (verder: Imtech), lange tijd geliefd bij beleggers, failliet verklaard. Het bedrijf verleende technische diensten en had op dat moment ongeveer 22.000 werknemers wereldwijd in dienst. Daarmee werd het toen een van de grootste faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven van de laatste twintig jaar. Banken (waaronder ABN AMRO) weigerden nog langer het bedrijf financieel te ondersteunen teneinde het bedrijf uit het dal te loodsen waarin het bedrijf was terechtgekomen door en na het debacle van een in Polen gepland themapark.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rb: met curator getroffen schikking m.b.t. civielrechtelijke (bestuurders)aansprakelijkheid staat vervolgingsbevoegdheid van Openbaar Ministerie niet in de weg

Rechtbank Rotterdam 13 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1947

De verdachte heeft daarnaast een transactievoorstel van de faillissementscurator aanvaard om zijn bestuurdersaansprakelijkheid af te kopen. Dit staat volgens de verdediging aan de vervolgingsbevoegdheid van het OM in de weg, omdat deze transactie mede een punitief karakter draagt in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waardoor strafvervolging in strijd is met het ne bis in idem-beginsel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bedrieglijke bankbreuk: falende klacht over aanmerken van verdachte als (feitelijk) bestuurder

Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:229

Het middel bedoelt kennelijk te klagen dat niet (zonder meer) uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte als (feitelijk) bestuurder van A heeft gehandeld, zodat het desbetreffende verweer van de verdediging ten onrechte is verworpen en de bewezenverklaring onvoldoende met redenen is omkleed.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG: feitelijke leidinggeven aan onttrekken aan door de fiscus gelegd bodembeslag begaan door een rechtspersoon (art. 198 Sr)

Parket bij de Hoge Raad 5 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:201

Het middel stelt een complex vraagstuk aan de orde op het snijvlak van het fiscale recht, het privaatrecht en het strafrecht dat te maken heeft met de reikwijdte van een gelegd beslag, de beschikkingsbevoegdheid over de beslagen zaken en de wijze waarop roerende zaken kunnen worden overgedragen en geleverd. Uit privaatrechtelijk oogpunt, waarop hierna nog nader zal worden ingegaan, leidt een gelegd conservatoir beslag niet tot beschikkingsonbevoegdheid van de beslagene.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist tot vijf jaar cel tegen tien verdachten in grote Noord-Hollandse oplichtingszaak

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep gevangenisstraffen tot vijf jaar geĆ«ist tegen tien mannen uit Noord-Holland. Zij worden met name verdacht van faillissementsfraude, flessentrekkerij en heling. Daarbij wordt onder meer aan de twee hoofdverdachten ook leiderschap aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Slachtoffers van het handelen van verdachten zijn voor meer dan twee miljoen euro benadeeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^