Artikel: Amerikanisering van corruptiebestrijding

Het lijkt erop dat het Nederlandse handhavingsbeleid op het terrein van buitenlandse corruptie steeds meer ‘amerikaniseert’, en daarmee aansluit bij een algemene trend die volgens Van Swaaningen al meer dan dertig jaar zichtbaar is in het Nederlandse strafrecht. In deze bijdrage verklaren de auteurs deze ontwikkeling op het terrein van antibuitenlandse corruptie allereerst vanuit het perspectief van Amerikaans buitenlands beleid, dat onder meer tot doel heeft te zorgen dat buitenlandse staten meer gaan handhaven. Vervolgens beschouwen wij de stand van zaken met betrekking tot buitengerechtelijke afdoening in Nederland, in het bijzonder de hoge of bijzondere transactie en de strafbeschikking.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hogere straffen in hoger beroep in SNS-zaak

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 juni jl. hoge(re) straffen opgelegd in de SNS-zaak (onderzoek Mount Nepal). De oud-directeur van de vastgoedbank van de voormalige bank-verzekeraar SNS Reaal, SNS Property Finance, krijgt in hoger beroep een twee zo hoge straf opgelegd dan waartoe hij in eerste aanleg was veroordeeld. Het gerechtshof legt hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op van 24 maanden wegens niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen tot 57 maanden geëist in Vestia-zaak

Het Functioneel Parket heeft op 30 mei voor de rechtbank van Rotterdam celstraffen tot 57 maanden geëist tegen vier van de in totaal acht verdachten in de Vestia-zaak. Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachten onder meer niet-ambtelijke omkoping, oplichting, witwassen en fiscale fraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Omgaan met omkopingsincidenten - intern onderzoek en afdoening

De afgelopen jaren is de internationale aanpak en bestrijding van omkoping aanzienlijk toegenomen. Aan die trend lijkt voorlopig geen einde te komen. Integendeel, 2016 was een ‘record breaking year’ voor wat betreft handhaving in de Verenigde Staten (VS) onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en ook in andere landen, waaronder Nederland, staat de vervolging van omkoping onverminderd hoog op de agenda. Nationale opsporingsinstanties en toezichthouders (hierna gezamenlijk: autoriteiten) uit verschillende landen werken steeds nauwer samen en gaan steeds vaker over tot gecoördineerde afdoening van buitenlandse omkopingszaken. Een sprekend voorbeeld van dergelijk parallel optreden met betrokkenheid van Nederland is de omkopingsaffaire rond de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova en diverse telecombedrijven. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Verklaringen voor corruptie - de persoon en de organisatie

Deze bijdrage bespreekt de bevindingen van een promotieonderzoek naar verklaringen voor corruptie. De resultaten suggereren dat corruptie vooral een moreel probleem lijkt te zijn en niet primair gevolg van een kosten-batenafweging. Het verhogen van de pakkans en sancties lijkt dus niet de meest effectieve anticorruptiestrategie. Daarnaast speelt de omgeving een grote rol: een egoïstische organisatiecultuur vergroot de kans op corruptie. Het advies is dan ook om een corruptiepleger niet meteen te beschouwen als één ‘rotte appel’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak voor alle verdachten in NS-zaak

NS Groep NV, 5 (voormalig) bestuurders van diverse vervoersbedrijven en een directeur van een adviesbureau, hebben zich niet schuldig gemaakt aan omkoping en valsheid in geschrifte. Dat heeft de rechtbankOost-Brabant geoordeeld. Het Openbaar Ministerie (OM) verdacht 5 van hen ook van schending van de geheimhoudingsplicht, maar in die vervolging verklaart de rechtbank het OM niet-ontvankelijk.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Anti-Bribery & Corruption Conference 2017: International Enforcement Trends | Vrijdag 1 december 2017

On Friday 1 December 2017 the annual Amsterdam held Anti-Bribery & Corruption Conference will take place for the third time. After two successful editions of the conference in Dutch, the conference will as of this year be held in English. The theme of this years conference is 'International Enforcement Trends'. The program will cover a broad range of topics, including recent developments, stimulating debate, fostering networking, cross-fertilisation and the global exchange of experience.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Column: Niet-ambtelijke omkoping, een onnodig hoog strafmaximum

Herzieningsverzoek wegens verjaring afgewezen

Door Marleen Velthuis (Stibbe)

Deze zomer heeft de Hoge Raad een arrest gewezen naar aanleiding van een verzoek om herziening na een onherroepelijke veroordeling voor – onder andere – niet-ambtelijke omkoping. Namens aanvrager was om herziening verzocht, omdat hij was veroordeeld voor niet-ambtelijke omkoping, terwijl dat feit al verjaard zou zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Dagvaarding en transactie in onderzoek belastingfraude KPMG-pand

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om vijf natuurlijke personen uit het onderzoek naar fraude bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van KPMG, te dagvaarden. Het gaat om twee directieleden van KPMG II, een financieel leidinggevende van KPMG II, een indirect aandeelhouder van de vennootschap van de ondernemer die het pand zou ontwikkelen/realiseren en een notaris.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordelingen voor omkoping bij SNS Property Finance

Een 68-jarige ex-medewerker van SNS Property Finance (SNSPF) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De ex-medewerker is veroordeeld voor het aannemen van giften, het meermalen medeplegen van valsheid in geschrifte en witwassen. Een tweede 58-jarige verdachte is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur voor een niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF