Conclusie staatsraad advocaat-generaal over de gedoogbeslissing

Een beslissing om wel of niet te gedogen is géén besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, maar kan onder omstandigheden wél bij de bestuursrechter worden aangevochten. Dit is in elk geval zo als een verklaring om wel te gedogen (een gedoogverklaring) is afgegeven naar aanleiding van een handhandhavingsverzoek. In dat geval kan de derde die het handhavingsverzoek heeft gedaan, beroep tegen de gedoogverklaring instellen. Dit staat in de conclusie van staatsraad-advocaat generaal Widdershoven die hij op 16 januari 2018 heeft uitgebracht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Geschikt bestuursrecht?

Is het mogelijk om met de overheid te schikken over de hoogte van een boete? Of over een geweigerde vergunning? Een belastingaanslag? En is zo’n schikking vertrouwelijk of juist openbaar? Onderhandelen en schikken kan uitkomst bieden in bestuursrechtelijke geschillen met de overheid. Maar is het bestuursrecht daarvoor wel geschikt en voldoende toegerust?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Enkele opmerkingen over het het una via-beginsel en het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Thans is sprake van een grote wetgevingsoperatie, waarin het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd, zodat het voldoet aan de huidige maatstaven. Apart van dit omvangrijke wetgevingsproject zal het kabinet een nieuwe afweging maken met betrekking tot de toe te passen criteria ten aanzien van de keuze tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. De reden hiervoor is erin gelegen dat de zogenoemde ‘open context’ en ‘besloten context’ van verschillende kanten is bekritiseerd en de wetgever op zoek is naar nieuwe, beter hanteerbare criteria. In het huidige Wetboek van Strafvordering, maar ook in de Awb, zijn regels neergelegd over de samenloop tussen een bestuursrechtelijke boeteprocedure en een strafrechtelijke procedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CBb schrapt boetes voor overtreding Meststoffenwet

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een drietal hoger beroepen boetes voor overtreding van de Meststoffenwet geschrapt, omdat voor de veehouders een redelijke mogelijkheid ontbrak zich te verweren tegen het aan hun niet-sluitende mestboekhouding ontleende bewijsvermoeden dat zij de Meststoffenwet hebben overtreden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Horecazaken gesloten vanwege "arbeidsmarktfraude"

Vervalsing van loonstroken, het tewerkstellen van vreemdelingen zonder vergunning, sjoemelen met arbeidstijden en onderbetaling. De Inspectie SZW constateerde deze overtredingen bij diverse horecaondernemingen in de Amsterdamse binnenstad. Ook bij hercontroles bleek er geen verbetering te zijn. In samenwerking met de gemeente Amsterdam zijn daarom de horecaondernemers in kwestie hard aangepakt. Zij kregen niet alleen voor duizenden euro aan boetes, ook hun horecazaken zijn gesloten.

Read More
Print Friendly and PDF ^