Europese Commissie kondigt inbreukprocedure aan tegen o.a. Nederland i.v.m. niet volledig omzetten van Slachtofferrichtlijn

De Commissie heeft besloten België, Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Slowakije met redenen omklede adviezen te sturen om hen aan te sporen de EU-regels inzake de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (EU-richtlijn slachtofferrechten, Richtlijn 2012/29/EU) volledig uit te voeren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar de toepassing van het conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer

Op 1 januari 2014 is de Wet conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer (hierna: conservatoir beslag)1 in werking getreden. Doel van deze specifieke vorm van beslag is om zorg te dragen dat de vergoeding van de door het slachtoffer geleden schade door de veroordeelde (in de vorm van een schadevergoedingsmaatregel) daadwerkelijk betaald wordt. Het beslag moet voorkomen dat bij een verdachte geen verhaal mogelijk is, omdat hij - anticiperend op zijn (mogelijke) veroordeling en de verplichting de veroorzaakte schade te vergoeden - van de gelegenheid gebruik maakt zijn vermogen bijvoorbeeld te vervreemden of te bezwaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor verduistering in dienstbetrekking: Toewijzing vordering tot schadevergoeding in verband met gemaakte onderzoekskosten

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:653

De gemaakte onderzoekskosten zijn – anders dan in eerste aanleg – middels een specificatielijst onderbouwd en voldoende gespecificeerd, mede gelet op de toelichting ter terechtzitting in hoger beroep. Het hof is van oordeel dat het gaat om redelijke kosten ter vaststelling van door handelen van de verdachte veroorzaakte schade – al wordt de omvang van die schade niet in dit strafgeding vastgesteld – en zal daarom de vordering tot schadevergoeding betreffende de gemaakte onderzoekskosten van bedrijf 1 – een bedrag van €26.014,50 – toewijzen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over motivering toewijzing vordering benadeelde partij

Parket bij de Hoge Raad 19 februari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:148

Het hof heeft de vordering van de benadeelde partij toegewezen met de overweging dat uit het onderzoek ter terechtzitting voldoende is gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1 primair en 2 bewezen verklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. De steller van het middel wijst er terecht op dat die toewijzing in het licht van het tegen de vordering van de benadeelde partij gevoerde verweer ontoereikend is gemotiveerd. Dat verweer is immers niet blijven steken in een algemene betwisting van de vordering. In het bijzonder de gestelde materiële schade is ten aanzien van de post gederfd inkomen uitdrukkelijk en gemotiveerd betwist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens verduistering: verdachte heeft geldbedragen overgeboekt zonder zich te houden aan regels van bewindvoering

Rechtbank Noord-Nederland 14 februari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:636

Verdachte heeft samen met de medeverdachte tot tweemaal toe geld verduisterd. De slachtoffers betroffen zijn stiefzoon en diens partner die onder bewind stonden omdat zij vanwege hun beperkingen niet in staat waren om zelf goed hun financiële zaken te regelen. Verdachte was op de hoogte van de onderbewindstelling en wist dat er om die reden niet zonder meer geld van hen kon worden geleend.

Read More
Print Friendly and PDF ^