HR: kan slachtoffer, bij het uitblijven van vervolging, d.m.v. de procedure van art. 51b Sv stukken krijgen voor de onderbouwing van een art. 12 Sv-klacht?

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2334

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vordering benadeelde partij & schadevergoedingsmaatregel: HR herhaalt dat kosten rechtsbijstand niet zijn aan te merken als rechtstreekse schade

Hoge Raad 4 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2233

Vooropgesteld dient te worden dat ingevolge art. 51f Sv degene die rechtstreekse schade heeft geleden door een strafbaar feit zich als benadeelde partij in het strafproces kan voegen. Van rechtstreekse schade is sprake indien een persoon is getroffen in het belang dat door de overtreden strafbepaling wordt beschermd. De kosten van rechtsbijstand zijn niet als zodanige rechtstreekse schade aan te merken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor schade benadeelde partij na verduistering

Hoge Raad 6 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2016

Het middel klaagt dat het hof op onbegrijpelijke en/of ontoereikende gronden ten laste van de verdachte de vordering van de benadeelde partij ter vergoeding van geleden schade ten bedrage van € 77.500,00 hoofdelijk heeft toegewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Vergoeding van immateriële schade in het strafproces wegens aantasting in de persoon

Het slachtoffer van een strafbaar feit kan in een strafzaak als benadeelde partij behalve vergoeding van materiële schade (vermogensschade) ook vergoeding van immateriële schade (nadeel dat niet in vermogensschade bestaat of smartengeld of ideële schade) vorderen. De strafrechter beslist vaak over vorderingen tot vergoeding van immateriële schade, maar of een benadeelde partij schadevergoeding toekomt, dient hij te beoordelen op basis van het civiele recht. Artikel 6:95 van het Burgerlijk Wetboek biedt de wettelijke grondslag voor vergoeding van nadeel dat niet in vermogensschade bestaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toewijzing immateriële schade aan benadeelde toezichthouder NVWA wegens erfvredebreuk. Voldaan aan eisen art. 6:106 BW? Aantasting in de persoon?

Hoge Raad 6 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2013

Het middel klaagt over de toewijzing van de vorderingen van benadeelde partijen en over het opleggen van de schadevergoedingsmaatregelen. Het hof heeft ten onrechte geoordeeld dat aan de eisen van artikel 6:106 BW was voldaan. Er kan niet gesproken worden van een "aantasting in zijn persoon". Evenmin is vastgesteld dat verdachte het oogmerk heeft gehad om de benadeelde partijen immateriële schade toe te brengen.

Read More
Print Friendly and PDF ^