Toewijzing immateriële schade aan benadeelde toezichthouder NVWA wegens erfvredebreuk. Voldaan aan eisen art. 6:106 BW? Aantasting in de persoon?

Hoge Raad 6 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2013

Het middel klaagt over de toewijzing van de vorderingen van benadeelde partijen en over het opleggen van de schadevergoedingsmaatregelen. Het hof heeft ten onrechte geoordeeld dat aan de eisen van artikel 6:106 BW was voldaan. Er kan niet gesproken worden van een "aantasting in zijn persoon". Evenmin is vastgesteld dat verdachte het oogmerk heeft gehad om de benadeelde partijen immateriële schade toe te brengen.

Read More
Print Friendly and PDF

Vordering benadeelde partij: Geen bijzondere volmacht vereist bij benadeelde rechtspersoon en ondertekening voegingsformulier door een persoon die optreedt namens die rechtspersoon

Hoge Raad 30 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:2006

Het vierde middel klaagt over de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij en de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. In de eerste plaats blijkt niet dat degene die zegt namens ABN AMRO te zijn verschenen door de bank was gemachtigd om namens ABN AMRO op te treden.

Read More
Print Friendly and PDF

Vermogen van verdachte onder beschermingsbewind gesteld, waardoor deze niet bevoegd is zelfstandig te procederen tegen de tegen hem ingestelde vordering benadeelde partij

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6710

Het gerechtshof veroordeelt verdachte voor heling van een bromfiets, winkeldiefstal, winkeldiefstal met bedreiging en het onbruikbaar maken van een ophoudcel van de politie. Ten aanzien van dit laatste feit is een vordering tot schadevergoeding benadeelde partij ingediend. Tijdens de zitting in hoger beroep blijkt dat het vermogen van verdachte onder bewind is gesteld. Verdachte is daarom niet bevoegd zelfstandig te procederen tegen de hem ingestelde vordering.

Read More
Print Friendly and PDF

Palminvest: hof acht niet bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan (het feitelijk leiding geven aan) oplichting in vereniging en valsheid in geschrifte in vereniging en witwassen

Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2429

Aan de verdachte is onder feit 1 ten laste gelegd dat BV 1 meerdere personen heeft opgelicht, waaraan de verdachte samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven. Onder feit 2 is aan de verdachte ten laste gelegd dat BV 1 daarbij valsheid in geschrift heeft gepleegd, waaraan de verdachte samen met anderen feitelijk leiding heeft gegeven. Onder feit 3 is het witwassen ten laste gelegd van de opbrengst van die oplichtingen, althans een deel van de opbrengst.

Read More
Print Friendly and PDF

Vordering b.p.: Toewijzing geldbedrag dat vader in bewaring had voor zijn dochter toereikend gemotiveerd?

Hoge Raad 10 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1126

Bij de onder 2 bewezen verklaarde inbraak heeft de verdachte onder meer een geldbedrag weggenomen van de dochter van de bewoner. De vader, bij wie is ingebroken, heeft zich als benadeelde partij gevoegd in het strafproces onder meer ter zake van dit geld van zijn dochter en het hof heeft zijn vordering (grotendeels) toegewezen. 

Read More
Print Friendly and PDF

Schadevergoedingsmaatregel: kosten vanwege aanwezigheid zitting rechtstreekse schade?

Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:905

Het middel klaagt dat een schadevergoedingsmaatregel is opgelegd ten aanzien van kosten die volgens de steller van het middel vallen onder proceskosten, terwijl deze kosten niet gelden als rechtstreekse schade.

Read More
Print Friendly and PDF

Vordering benadeelde partij & eigen risico

Parket bij de Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:609

Het middel keert zich bezien in samenhang met de toelichting tegen de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij wat betreft de schadepost “eigen risico”.

Read More
Print Friendly and PDF

Conclusie AG over algemene aspecten van civiele voeging in strafgeding betreffende de stel- en bewijsplicht vooral met het oog op de omvang van de schade

Parket bij de Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:600

Het middel komt op tegen de summiere motivering van de beslissing op de vordering van de benadeelde partij betreffende zaaksbeschadiging en de daarmee in verband staande oplegging van een schadevergoedingsmaatregel. Alvorens in te gaan op de schriftuur recapituleert de AG enkele algemene aspecten van de civiele voeging in een strafgeding betreffende de stel- en bewijsplicht vooral met het oog op de omvang van de schade.

Read More
Print Friendly and PDF

Voeging benadeelde partij na requisitoir OvJ

Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:896

Ingevolge art. 51g Sv kan een benadeelde partij zich op de terechtzitting in het strafproces voegen tot het moment dat de officier van justitie overeenkomstig art. 311 Sv het woord voert (art. 51g, derde lid, Sv). Wanneer de voeging ter terechtzitting geschiedt, dient de rechter er voor te waken dat de verdediging in voldoende mate in de gelegenheid wordt gesteld om zich tegen de vordering te verweren. Indien de vordering, gezien de datum van de ontvangststempel, voorafgaand aan de terechtzitting is ingediend, maar pas ná het requisitoir wordt overgelegd, dient de rechter de vordering alsnog te behandelen en de verdediging in de gelegenheid te stellen de benadeelde partij daarover te bevragen.

Read More
Print Friendly and PDF

Van de regen in de drup. Van een kennisgestuurde slachtofferemancipatie in het strafrecht naar een ‘goede bedoelingen slachtofferpolitiek’ anno 2018

In deze Editorial wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van de positie van het slachtoffer in het strafproces en wordt gesteld dat het slachtoffer van de regen in de drup is geraakt. De regen was diens positie in 1926 toen het slachtoffer geen enkele rol speelde in het strafproces. Hij werd instrumenteel gebruikt om het algemeen belang te dienen in de hoedanigheid van aangever en getuige. Alhoewel er in de afgelopen decennia veel verbeterd is, wordt gesteld dat het slachtoffer tegenwoordig in de drup zit: er zijn – zeker in vergelijking met het buitenland – nog veel hiaten in de Nederlandse wetgeving, terwijl op andere punten een overdaad aan slachtofferrechten lijkt te ontstaan.

Read More
Print Friendly and PDF