Artikel: Jurisprudentiële ontwikkelingen over het samenhangcriterium van de ‘b-grond’ in de Wet Bibob

Uit de recente jurisprudentie over de Wet Bibob blijkt dat soms onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer strafbare feiten voldoende samenhang vertonen met activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd of verleend. Uit jurisprudentie blijkt enerzijds dat sprake is van voldoende samenhang, indien de vergunning het plegen van strafbare feiten kan faciliteren. Anderzijds is het uitgangspunt van de Afdeling dat de horecabranche zeer kwetsbaar is voor (bepaalde) overtredingen, zodat zonder al te veel problemen – in de horecabranche – een samenhang wordt aangenomen tussen de strafbare feiten en de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd of is verleend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Uitbreiding Wet Bibob

Op 12 april jl. is een voorstel voor wijziging van de Wet Bibob in consultatie gegaan. De Wet Bibob biedt een bestuurlijk instrument om overheden te ondersteunen bij het voorkomen van het ongewild faciliteren van criminele activiteiten. Het onderhavige voorstel verruimt de toepassingsmogelijkheden daarvan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Uitleg Raad Van State Over Onttrekking Wederrechtelijk Verkregen Voordeel En Het Samenhangcriterium Uit De Wet Bibob

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:215) staat de vraag centraal of de burgemeester van Amstelveen een aangevraagde drank- en horecavergunning en exploitatievergunning terecht heeft geweigerd. Deze vergunningen zijn aangevraagd door een bedrijf ten behoeve van de overname van een bestaand restaurant. Persoon A is leidinggevende van het restaurant en ook enig bestuurder en grootaandeelhouder van de aanvrager. Daarnaast is persoon A via tussenbedrijven organisatorisch betrokken bij een coffeeshop.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De Wet Bibob: een Schiedamse coffeeshop met belastingperikelen

De burgemeester van Schiedam heeft een vergunning ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop ingetrokken wegens een ernstig gevaar voor misbruik. Dit ernstige gevaar is gebaseerd op feiten die verband houden met belastingfraude. Volgens de Afdeling kan de burgemeester in redelijkheid de vergunning intrekken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De Wet Bibob jurisprudentie 2016

De jurisprudentie over de Wet Bibob is nog steeds volop in ontwikkeling. Ook in 2016 zijn er, met name door de ABRvS, weer tal van vermeldenswaardige uitspraken gedaan. Die uitspraken worden in dit artikel op thema behandeld. Deze thema’s zijn: 1. Het in relatie staan tot strafbare feiten; 2. Beoordeling grootte wederrechtelijk verkregen voordeel; 3. Het zakelijk samenwerkingsverband; 4. De vergewisplicht/mogelijkheid nader bibob-advies na besluit, en 5. Geen legesheffing mogelijk voor intern bibob-onderzoek.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus De lange arm van de Wet Bibob | Donderdag 28 september | PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Op donderdag 28 september a.s. organiseert BijzonderStrafrecht.nl Academie de Cursus De lange arm van de Wet Bibob. Tijdens deze cursus wordt, naast het juridisch kader en de relevante rechtspraak, ingegaan op deze problematische aspecten van de Wet Bibob. Ook komen de verschillende aspecten van de advisering in het kader van de Wet Bibob aan bod en worden tips & tricks gegeven voor strafrechtjuristen met het oog op het bestuursrechtelijke karakter van de Bibob-procedure. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Het strafdoel van de resocialisatie en de toepassing van de Wet Bibob

Op grond van de Wet Bibob is het mogelijk dat het bestuursorgaan een vergunning weigert of intrekt, indien sprake is van een ernstig gevaar van misbruik van deze vergunning. Een dergelijke weigering of intrekking is gebaseerd op antecedenten van de betrokkene, waaronder strafrechtelijke veroordelingen. De Wet Bibob dient te worden toegepast om de integriteit van het openbaar bestuur te beschermen en te voorkomen dat de (georganiseerde) misdaad wordt bevorderd. Is deze gang van zaken verenigbaar met het strafdoel van de resocialisatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kwaliteitscommissie Bibob positief

Om de kwaliteit van de adviezen te beoordelen en de zorgvuldigheid van de onderzoeken te bevorderen, is de kwaliteitscommissie Bibob ingesteld. In 2016 heeft zij 7% van de adviezen beoordeeld. In de meeste (van de door haar beoordeelde) adviezen is deskundig en uitvoerig onderzoek gedaan en zijn de conclusies goed onderbouwd. In enkele gevallen acht de kwaliteitscommissie de adviezen op onderdelen voor verbetering vatbaar. Alle bevindingen kunt u lezen in het Jaarverslag Kwaliteitscommissie Bibob.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarverslag Landelijk bureau BIBOB: in 116 van de 270 uitgebrachte adviezen ernstig gevaar geconstateerd

In 2016 heeft het LBB in totaal 332 aanvragen voor een advies en 35 aanvragen voor een aanvullend advies in behandeling genomen. Het LBB concludeerde in 2016 116 maal een ernstig gevaar, in 28 gevallen een mindere mate van gevaar en 93 keer concludeerde het LBB dat er geen gevaar in de zin van de Wet Bibob is gebleken. In twee gevallen was er sprake van ‘geen uitsluitingsgrond’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De invloed van de strafrechter op de bijkomende gevolgen van de straf

In deze bijdrage wordt onderzocht welke invloed de strafrechter heeft op de bijkomende gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling. Daartoe worden allereerst enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot drie bijkomende gevolgen geschetst, te weten de VOG, de vreemdelingenrechtelijke gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling en de eigen bijdrage voor de kosten van het strafproces en de slachtofferzorg.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF