Voorstel wijziging Wet Bibob biedt meer mogelijkheden bij aanpak ondermijnende criminaliteit

Om te voorkomen dat criminelen (of hun stromannen) dienstverlening door de overheid misbruiken, krijgen gemeenten, provincies en het Rijk meer mogelijkheden eigen onderzoek te doen naar de achtergrond van personen die bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvragen, of een vastgoedtransactie met de overheid aangaan dan wel  intekenen op een overheidsopdracht.

Read More
Print Friendly and PDF

Wijziging Wet Bibob: sterkere informatiepositie voor bestuursorganen en grotere kans op negatief overheidsbesluit

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) regelt dat bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak bij (een dreiging van) ernstig gevaar voor misbruik een vergunning kunnen weigeren of intrekken.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Jurisprudentiële ontwikkelingen over het samenhangcriterium van de ‘b-grond’ in de Wet Bibob

Uit de recente jurisprudentie over de Wet Bibob blijkt dat soms onduidelijkheid bestaat over de vraag wanneer strafbare feiten voldoende samenhang vertonen met activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd of verleend. Uit jurisprudentie blijkt enerzijds dat sprake is van voldoende samenhang, indien de vergunning het plegen van strafbare feiten kan faciliteren. Anderzijds is het uitgangspunt van de Afdeling dat de horecabranche zeer kwetsbaar is voor (bepaalde) overtredingen, zodat zonder al te veel problemen – in de horecabranche – een samenhang wordt aangenomen tussen de strafbare feiten en de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd of is verleend.

Read More
Print Friendly and PDF

Uitbreiding Wet Bibob

Op 12 april jl. is een voorstel voor wijziging van de Wet Bibob in consultatie gegaan. De Wet Bibob biedt een bestuurlijk instrument om overheden te ondersteunen bij het voorkomen van het ongewild faciliteren van criminele activiteiten. Het onderhavige voorstel verruimt de toepassingsmogelijkheden daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF

Uitleg Raad Van State Over Onttrekking Wederrechtelijk Verkregen Voordeel En Het Samenhangcriterium Uit De Wet Bibob

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:215) staat de vraag centraal of de burgemeester van Amstelveen een aangevraagde drank- en horecavergunning en exploitatievergunning terecht heeft geweigerd. Deze vergunningen zijn aangevraagd door een bedrijf ten behoeve van de overname van een bestaand restaurant. Persoon A is leidinggevende van het restaurant en ook enig bestuurder en grootaandeelhouder van de aanvrager. Daarnaast is persoon A via tussenbedrijven organisatorisch betrokken bij een coffeeshop.

Read More
Print Friendly and PDF

De Wet Bibob: een Schiedamse coffeeshop met belastingperikelen

De burgemeester van Schiedam heeft een vergunning ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop ingetrokken wegens een ernstig gevaar voor misbruik. Dit ernstige gevaar is gebaseerd op feiten die verband houden met belastingfraude. Volgens de Afdeling kan de burgemeester in redelijkheid de vergunning intrekken.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: De Wet Bibob jurisprudentie 2016

De jurisprudentie over de Wet Bibob is nog steeds volop in ontwikkeling. Ook in 2016 zijn er, met name door de ABRvS, weer tal van vermeldenswaardige uitspraken gedaan. Die uitspraken worden in dit artikel op thema behandeld. Deze thema’s zijn: 1. Het in relatie staan tot strafbare feiten; 2. Beoordeling grootte wederrechtelijk verkregen voordeel; 3. Het zakelijk samenwerkingsverband; 4. De vergewisplicht/mogelijkheid nader bibob-advies na besluit, en 5. Geen legesheffing mogelijk voor intern bibob-onderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF

Cursus De lange arm van de Wet Bibob | Donderdag 28 september | PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Op donderdag 28 september a.s. organiseert BijzonderStrafrecht.nl Academie de Cursus De lange arm van de Wet Bibob. Tijdens deze cursus wordt, naast het juridisch kader en de relevante rechtspraak, ingegaan op deze problematische aspecten van de Wet Bibob. Ook komen de verschillende aspecten van de advisering in het kader van de Wet Bibob aan bod en worden tips & tricks gegeven voor strafrechtjuristen met het oog op het bestuursrechtelijke karakter van de Bibob-procedure. 

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Het strafdoel van de resocialisatie en de toepassing van de Wet Bibob

Op grond van de Wet Bibob is het mogelijk dat het bestuursorgaan een vergunning weigert of intrekt, indien sprake is van een ernstig gevaar van misbruik van deze vergunning. Een dergelijke weigering of intrekking is gebaseerd op antecedenten van de betrokkene, waaronder strafrechtelijke veroordelingen. De Wet Bibob dient te worden toegepast om de integriteit van het openbaar bestuur te beschermen en te voorkomen dat de (georganiseerde) misdaad wordt bevorderd. Is deze gang van zaken verenigbaar met het strafdoel van de resocialisatie.

Read More
Print Friendly and PDF

Kwaliteitscommissie Bibob positief

Om de kwaliteit van de adviezen te beoordelen en de zorgvuldigheid van de onderzoeken te bevorderen, is de kwaliteitscommissie Bibob ingesteld. In 2016 heeft zij 7% van de adviezen beoordeeld. In de meeste (van de door haar beoordeelde) adviezen is deskundig en uitvoerig onderzoek gedaan en zijn de conclusies goed onderbouwd. In enkele gevallen acht de kwaliteitscommissie de adviezen op onderdelen voor verbetering vatbaar. Alle bevindingen kunt u lezen in het Jaarverslag Kwaliteitscommissie Bibob.

Read More
Print Friendly and PDF