Beleggingsfraude of civielrechtelijke wanprestatie?

Gerechtshof Amsterdam 25 september 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3435

De verdachte had een (in zijn ogen) ingenieus beleggingsmodel bedacht en ontwikkeld, waarmee ongeacht de ontwikkeling van de beurskoers een hoog rendement kon worden behaald. Via het model van verdachte werd belegd in de mate van beweeglijkheid (volatiliteit) van de beurskoers, waarbij het model de risico’s beperkte door te werken met ‘stop-loss’ orders (bij verlies wordt op enig moment bij een bepaalde omvang het tot dan opgelopen verlies genomen en daarmee beperkt) en voorts werden aan het einde van iedere handelsdag alle posities weer volledig gesloten (zodat er ‘overnight’ geen onbekende en daarmee oncontroleerbare risico’s werden gelopen).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling tot een gevangenisstraf van 24 maanden voor valsheid in geschrifte, afwijzing ontnemingsvordering van 12,5 miljoen

Rechtbank Overijssel 30 september 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3432

De rechtbank wijst de vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel van bijna 12,5 miljoen euro af. Het dossier bevat naar het oordeel van de rechtbank wel aanwijzingen dat de man wederrechtelijk voordeel zou kunnen hebben verkregen uit het bewezenverklaarde feit, maar het dossier en het verhandelde ter terechtzitting bieden onvoldoende gegevens om vast te stellen of, en zo ja in welke mate, dat daadwerkelijk ook zo is geweest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over nauwe en bewuste samenwerking bij valsheid in geschrift gepleegd door rechtspersoon

Hoge Raad 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1451

De verdachte stond met zijn medeverdachte en broer medeverdachte 1 aan het hoofd van D. In deze groep bevond zich een waaier aan vennootschappen waarvan de verdachte in een meer of minder direct verband directeur dan wel bestuurder was. Eén van deze vennootschappen was B. B heeft een koopovereenkomst gesloten met een Montenegrijnse vennootschap, A, waarin is bepaald dat A een vakantieresort zal ontwikkelen aan de kust van Montenegro, dat B op turnkey-basis zal kopen. Dit project staat bekend als het ‘… ‘. Het hof heeft geoordeeld dat de koopovereenkomst tezamen en in vereniging valselijk is opgemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Volksgezondheid geeft doorslag in fipronil affaire

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan over de blokkade van 117 pluimveebedrijven in verband met fipronilverontreiniging. Fipronil is een stof waarmee bloedluis bij kippen kan worden bestreden. In Nederland is dat vanwege gezondheidsrisico’s niet toegestaan. In het najaar van 2016 kreeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een signaal dat Chickfriend het verbod overtrad en firpronil gebruikte in de stallen van pluimveehouders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag op 72.000 euro in contanten in huis directeur fruitbedrijf

In een lopend onderzoek naar onverklaarbaar bezit heeft de politie op 10 oktober opnieuw een woning in Zwijndrecht doorzocht en daar ruim 72.000 euro in contanten aangetroffen en inbeslaggenomen. Het gaat om het eerder doorzochte huis van de op 13 juni aangehouden directeur van een fruitoverslagbedrijf in Barendrecht dat die dag eveneens werd doorzocht in het lopende witwasonderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^