NVWA doet inval bij adviesbureau meststoffen verdacht van betrokkenheid bij mestfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag 19 november doorzoekingen uitgevoerd op 10 locaties in een onderzoek naar mestfraude. Het onderzoek richt zich op een adviesbureau voor de veehouderijbranche dat er van wordt verdacht een faciliterende rol te spelen bij mestfraude. Bij de actie zijn naast het adviesbureau ook nog 9 woningen en bedrijfsgebouwen doorzocht.

Read More
Print Friendly and PDF

Voor miljoenen beslag in onderzoek naar dienstverlener fraude met mest

De opsporingsdienst van de NVWA (NVWA- IOD) heeft met de FIOD en NVWA-Toezicht op 19 november in totaal tien locaties in Limburg doorzocht. Dit gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een agrarisch adviesbureau, dat met valsheid in geschrift mogelijk tientallen boeren heeft geholpen om te frauderen met mest.

Read More
Print Friendly and PDF

Algemene opmerkingen HR over aanhoudingsverzoeken wegens verhindering verdachte of advocaat & de wijze waarop deze verzoeken dienen te worden onderbouwd en beoordeeld

Hoge Raad 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1934

De verdachte heeft ingevolge het Wetboek van Strafvordering het recht de rechter te (doen) verzoeken de behandeling van zijn zaak aan te houden wegens zijn verhindering of de verhindering van zijn raadsman bij de behandeling aanwezig te zijn. Nu dergelijke verzoeken in de praktijk vaak worden gedaan, vindt de Hoge Raad het nuttig om aan de hand van zijn eerdere rechtspraak enkele algemene opmerkingen te maken over de wijze waarop deze verzoeken dienen te worden onderbouwd en door de rechter te worden beoordeeld.

Read More
Print Friendly and PDF

Nationale ombudsman onderzoekt gegevensuitwisseling

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de zogeheten ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: Wat mogen burgers van de overheid verwachten als het gaat om het bieden van maatwerk en dienstverlening in relatie tot het waarborgen en respecteren van de privacy?

Read More
Print Friendly and PDF

Fiscale fraudezaak: Bewijsoverwegingen over feitelijk leidinggeven en opzet op het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting & (strafrechtelijke vervolging van) niet voldoen aan suppletieplicht

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2879

Het hof komt tot de conclusie dat de wetgever niet heeft (willen) voorzien in de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging van overtreding van artikel 10a van de AWR jo. artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. De suppletieplicht van de artikelen 10a van de AWR jo. 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is namelijk in strijd met het nemo-teneturbeginsel, oftewel het verbod van zelfincriminatie, zoals volgt uit artikel 6, tweede lid, van het EVRM en artikel 48, eerste lid, van het Handvest van de Grondrechten van Europese Unie.

Read More
Print Friendly and PDF

OM niet-ontvankelijk wegens détournement de pouvoir

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2472

De raadsman heeft betoogd dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat niet tot strafvervolging van de verdachte over had mogen worden gegaan, althans dat die vervolging niet had mogen worden voortgezet.

Read More
Print Friendly and PDF

Ne bis in idem: HR herhaalt overwegingen m.b.t. betekenis van "een strafrechtelijke procedure voor een strafbaar feit"

Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:901

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk is in de vervolging van de verdachte wegens schending van het ne bis in idem-beginsel. Het gaat in de onderhavige zaak naar de kern genomen om de vraag of de omstandigheid - zoals door het Hof is vastgesteld - dat de visvergunning van de verdachte is geschorst vanwege het handelen in strijd met art. 16 van Verordening (EG) 850/98 gevolgen heeft voor de strafrechtelijke vervolgbaarheid van diezelfde gedraging.

Read More
Print Friendly and PDF

Dissertatie: ‘Door ontnemingsmaatregel te veel geld afgepakt’

De harde uitwerking van ontnemingsmaatregel bemoeilijk de resocialisatie van de veroordeelde crimineel. Dat stelt de Utrechtse onderzoekers Wouter de Zanger in zijn proefschrift De ontnemingsmaatregel toegepast, waarop hij vrijdag 1 juni aan de Universiteit Utrecht promoveerde. “Hoewel deze maatregel niet is bedoeld om mensen te bestraffen, komen ze vaak toch in een slechte, soms uitzichtloze situatie terecht.”

Read More
Print Friendly and PDF

In hoeverre staat de omstandigheid dat de aangever altijd al van plan is geweest de verdachte aan de politie over te dragen in de weg aan een veroordeling voor poging tot oplichting?

Parket bij de Hoge Raad 15 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:437

Het middel bevat de klacht dat de ondeugdelijkheid van de poging de uiterlijke verschijningsvorm heeft aangetast, aangezien de aangever nooit van plan is geweest bewogen te worden tot afgifte van €22.500. In het middel wordt de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de omstandigheid dat de aangever altijd al van plan is geweest de verdachte aan de politie over te dragen in de weg staat aan een veroordeling voor een poging tot oplichting.

Read More
Print Friendly and PDF

HR herhaalt relevante m.b.t. afbakening medeplegen en medeplichtigheid & Conclusie AG met overzicht jurisprudentie

Hoge Raad 24 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:662

Het middel klaagt dat het hof ten onrechte en/of onbegrijpelijk gemotiveerd medeplegen bewezen heeft verklaard. Uit de gebezigde bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverweging zou niet (zonder meer) kunnen blijken dat de rol van de verdachte van voldoende gewicht is geweest en dat sprake is geweest van een samenwerking welke zag op het medeplegen van een gekwalificeerde diefstal.

Read More
Print Friendly and PDF